Twee bijzondere categorieën lozingen door bedrijven zijn:

  • Lozingen in het riool bij bodemsaneringen.
  • Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen.

Bodemsanering

Als een bodemsanering korter dan zes maanden duurt en buiten een inrichting plaatsvindt, is het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi, art. 3.1) van toepassing, in de andere gevallen het Activiteitenbesluit. Het Blbi kent vrijwel gelijke voorschriften als het Activiteitenbesluit. Het lozen van grondwater afkomstig van een bodemsanering in de hemelwaterriolering of een ontwateringsstelsel is toegestaan. Dit grondwater moet dan wel voldoen aan de emissiegrenswaarden van artikel 3.1 lid 2 van het Activiteitenbesluit of het Blbi. Het lozen van dergelijk grondwater in de vuilwaterriolering is verboden (lid 5). Het bevoegd gezag kan grondwaterlozingen in de vuilwaterriolering in individuele gevallen wel via een maatwerkvoorschrift toestaan, als dat niet leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de vuilwaterriolering zelf of voor de rwzi.

Behalve regels voor lozingen bij bodemsaneringen bevatten het Activiteitenbesluit en het Blbi (art. 3.1) ook regels voor lozingen bij proefbronneringen in het kader van een saneringsonderzoek in de zin van de Wet bodembescherming.

Bodemenergiesystemen

Er zijn open en gesloten bodemenergiesystemen. Een open bodemenergiesysteem pompt grondwater op, gebruikt dit om een gebouw in de zomer te koelen en brengt het weer terug in de bodem. De in de bodem opgeslagen warmte wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen. Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt warmte en koude uit de bodem door een vloeistof door buizen in de bodem te geleiden. Bij lozingen afkomstig van bodemenergiesystemen gaat het bijvoorbeeld om het boorwater dat vrijkomt bij de aanleg of het spoelwater waarmee open bodemenergiesystemen worden gereinigd.

Bodemenergiesystemen zijn zowel binnen als buiten inrichtingen aan te leggen en zijn dus in het Activiteitenbesluit en het Blbi geregeld. Op grond van artikel 2.2b Activiteitenbesluit en artikel 3a.2 Blbi is het lozen van het spoelwater in de hemelwaterriolering of drainagestelsels toegestaan. Alleen als een dergelijke lozing niet mogelijk is, mag de lozer het spoelwater in het vuilwaterriool lozen. Verder gelden geen eisen voor het lozen, de zorgplicht van artikel 2.1 is dus de enige regel. De lozer moet de lozing wel altijd melden.

Controle bij melding lozing

Bij aanleg en onderhoud van met name open bodemenergiesystemen kunnen grote hoeveelheden spoelwater vrijkomen. Bij een melding hiervan moet de gemeente daarom nagaan of het riool deze hoeveelheid water wel aankan. Als dat niet zo is, moet de gemeente met de lozer overleggen. Als overleg niet voldoende is, kan zij een maatwerkvoorschrift stellen op grond van de zorgplicht van artikel 2.1 Blbi.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel