In dit onderdeel van de kennisbank vindt u informatie over de gemeentelijke grondwaterzorgplicht, die in 2008 is ingevoerd via de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken (kortweg: Wet gemeentelijke watertaken) en nu in art. 3.6 van de Waterwet staat. 

Al ruim vóór 2008 was duidelijk dat grondwaterproblemen in bebouwd gebied complexe en multidisciplinaire vraagstukken zijn.1 Grondwaterproblemen die ontstaan door een te hoge grondwaterstand (grondwateroverlast) uiten zich vooral in water of vocht in kelders of kruipruimtes, optrekkend vocht in muren en te natte tuinen. Bij problemen door een grondwatertekort (grondwateronderlast) moet u vooral denken aan droogvallende houten paalkoppen waardoor funderingspalen kunnen rotten. Maar op zichzelf hoeft een bepaalde grondwaterstand niet tot problemen te leiden. Zo loopt een waterdicht gemaakte kelder niet vol met grondwater en heeft een huis op betonnen funderingspalen niets te vrezen van het grondwaterpeil.

Overlast of schade?

Schade is iets anders dan overlast. Overlast is een vorm van hinder die vervelend kan zijn, maar niet tot schade hoeft te leiden. Schade brengt kosten met zich mee om deze te herstellen. De schade kan bestaan uit zaakschade (bijvoorbeeld schade aan de bouwconstructie van een woning) en vermogensschade (gevolgschade, zoals het niet kunnen gebruiken van een ondergrondse winkelruimte waardoor omzetschade ontstaat).

Grondwaterzorg en raakvlakken

De grondwaterzorg staat niet op zichzelf, maar heeft raakvlakken met de zorgplichten voor stedelijk afvalwater en hemelwater, ruimtelijke ordening en bouwen. Daarnaast heeft de particulier (bewoner of bedrijf) een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. En net als bij de andere gemeentelijke watertaken is een goede samenwerking met de waterbeheerder (meestal het waterschap) ook bij de grondwaterzorg onmisbaar. Bij zorgvuldig grondwaterbeheer kunt u de verschillende beleidsterreinen aan elkaar koppelen en weet u tot hoever de gemeentelijke verantwoordelijkheid reikt. De kennisbank helpt u hierbij door een zo compleet mogelijk juridisch overzicht te bieden van de grondwaterzorg in bebouwd gebied.

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan de orde:


1 Zie bijvoorbeeld de volgende bronnen:

  • Commissie Integraal Waterbeheer, Samen leven met grondwater. Visie op het voorkomen en oplossen van stedelijke grondwaterproblemen, Den Haag 2004.
  • Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (CAW), Zicht op grondwater. Een juridisch perspectief op grondwaterbeheer in bebouwd gebied, Den Haag. Voor een samenvatting hiervan zie: A.M. Laninga-Busch en H.F.M.W. van Rijswick, ‘Grondwaterbeheer in bebouwd gebied. Een juridisch toekomstperspectief’, Bouwrecht 2005, p. 568-577.
  • A. van Hall, ‘Stedelijk grondwaterbeheer. Wie is aansprakelijk voor schade aan gebouwen?’, Bouwrecht 1998, p. 989-1002.
  • P. de Putter, ‘Naar een verantwoordelijkheid voor het onzichtbare water in de stad’, Milieu en Recht 2002, p. 167 -172
  • P. de Putter, ‘De tien geboden voor een stedelijk grondwaterbeheer’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 2003, nr. 3, p. 91-99.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel