Tabel A Regelgeving voor particuliere aansluitingen en lozingen

  Particuliere aansluitingen Lozen in riolering Wel of geen vergunningplicht Toezicht en handhaving
Wet Woningwet en Gemeentewet Wet milieubeheer (Wm) Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Awb, Gemeentewet,
Woningwet, Wm en Wabo
Algemene
Maatregel
van Bestuur
Bouwbesluit 2012
(incl. diverse NEN-normen,
waaronder NEN-3215+C/A [2018])
Besluit lozing afvalwater
huishoudens (Blah)
Besluit omgevingsrecht (Bor) - Bouwbesluit 2012
  (i.g.v. foutaansluitingen)
- Blah (i.g.v. foute lozingen)
Ministeriële
regeling
n.v.t. Regeling lozing afvalwater
huishoudens (Rlah)
Regeling omgevingsrecht (Ror) n.v.t.
Gemeentelijke
regelgeving
Aansluitverordening (hierin mogelijk een
vergunning- of meldplicht voor aansluiten
particuliere riolering op openbaar riool).

N.B. De gemeente kan op grond van de
Gemeentewet zelf verordeningen vaststellen.
Mogelijkheden: 
- Maatwerkvoorschrift
op basis van zorgplicht uit Blah.
- Verordening afvoer hemel- en
grondwater (mogelijk op grond
van Wet milieubeheer).
Eventueel aansluitverordening 
(zie tekst deze rij bij 
'Particuliere aansluitingen').
Check het handhavingsbeleid
van uw gemeente.

In dit deel komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Regelgeving: Hier vindt u definities van relevante begrippen en de hoofdlijnen van de regels voor aanleg en aansluiting van particuliere voorzieningen. Ook komt de relatie met de lozingsregels aan bod.
  • Eisen particuliere aansluitingen: Dit onderdeel beschrijft de technische eisen voor de aanleg en instandhouding van particuliere aansluitingen. Deze staan hoofdzakelijk in het Bouwbesluit 2012, met verwijzingen naar NEN-normen. Ook leest u hier wanneer en hoe de gemeente aanvullende regels kan stellen.
  • Aansluiten op openbaar riool: Hier is aandacht voor de specifieke eisen in het Bouwbesluit voor de afvoervoorzieningen voor huishoudelijk afvalwater, het aansluiten van woonboten en de mogelijkheden voor de gemeente om 'foutaansluitingen' aan te pakken.
  • Eigendom en beheer riolering: Een toelichting op het verschil tussen eigendom en beheer van leidingen en aanbevelingen om lastige situaties vanwege onduidelijkheid over de scheidslijn tussen de particuliere riolering en het openbare riool te voorkomen.
  • Toezicht en handhaving: Hier vindt u de mogelijkheden van de gemeente om toezicht te houden op naleving van de (aansluit-)regels en handhavend op te treden bij overtredingen.

Samenwerking in- en extern

Als rioleringsbeheerder (stedelijk waterbeheerder) moet u vrijwel altijd samenwerken met andere gemeentelijke afdelingen en regionale partijen:

  • voor het fysieke deel met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, met name voor vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • voor het regelen van de afvalwaterstromen met de afdelingen voor milieuvergunningverlening en -handhaving of de regionale uitvoeringsdienst (RUD);
  • voor het afstemmen van inzameling, transport en zuivering van afvalwater met de waterbeheerder (verplichting in art. 3.8 Waterwet).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel