• Rechtmatige daad: Er kan sprake zijn van schade door (noodzakelijk en daarom) rechtmatig overheidshandelen. Bijvoorbeeld als de gemeente in het kader van het waterbeheer een taak uitoefent waardoor een burger schade lijdt. Hiervoor kent de Waterwet een compensatieregeling (art. 7.14 e.v.). Ook een planschadevergoeding door wijziging van een bestemmingsplan valt hieronder. Schade als gevolg van feitelijke rioleringswerkzaamheden (vervanging of herstel van een riool of het in verband hiermee aanleggen van infiltratievoorzieningen) of werkzaamheden aan bijvoorbeeld de weg, worden via een actie op grond van een onrechtmatige daad geclaimd en beoordeeld. Hetzelfde geldt voor schade die voortvloeit uit een gestelde overtreding van de hemel- of grondwaterzorgplicht.
  • Onrechtmatige daad: Als iemand (een particulier maar bijvoorbeeld ook een gemeente of waterschap) tegenover een ander een onrechtmatige daad pleegt die hem is toe te rekenen, is hij in beginsel verplicht de daaruitvolgende schade van de ander te vergoeden (art. 6:162 Burgerlijk Wetboek). Bij een onrechtmatige daad is er geen overeenkomst tussen de betrokken partijen (vergelijk met wanprestatie hieronder).
  • Wanprestatie: Schade kan ook ontstaan doordat iemand een privaatrechtelijke overeenkomst niet nakomt. Bijvoorbeeld als een aannemer de overeenkomst met de gemeente (als opdrachtgever) niet (volledig) of niet volgens afspraak uitvoert. Wanprestatie heet juridisch ook wel 'toerekenbare tekortkoming'.

Bij Voorbeelden aansprakelijkheidsvragen vindt u rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) over of andere voorbeelden van aansprakelijkheid waarmee de gemeente als stedelijk waterbeheerder te maken kan krijgen.

Andere aspecten die een rol kunnen spelen

  • Belemmeringenwet Privaatrecht: Als de werken en werkzaamheden zoals omschreven in de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) schade toebrengen, moet de overheid deze schade op grond van die wet vergoeden.
  • Opstalrecht: Bij de vestiging van een opstalrecht moet u als rioleringsbeheerder ook aandacht besteden aan de aansprakelijkheid van de grondeigenaar.
  • Verzekeringen: De gemeente kan en is soms verplicht om zich tegen aanspraken van derden te verzekeren. Het is slim vooraf na te gaan of voor rioleringswerkzaamheden (en andere feitelijke handelingen) verzekeringen nodig zijn. Om aansprakelijkheidsrisico’s te dekken, is het meestal verstandig om een of meer verzekeringen af te sluiten. Ook moet u nagaan of aannemers en andere betrokken partijen voldoende verzekerd zijn in geval van calamiteiten. Sta hierbij expliciet stil bij het afsluiten van contracten en andere overeenkomsten.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel