Over deze website

Laatst geac­tu­aliseerd 03 december 2019

Privacy Statement 

Stichting RIONED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wil Stichting RIONED heldere en transparante informatie geven over hoe Stichting RIONED omgaat met persoonsgegevens.

Algemene voorwaarden begunstigerschap

De algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn van toepassing.
Algemene voorwaarden begunstigerschap

Leveringsvoorwaarden publicaties

Voor bestellingen gelden de Leveringsvoorwaarden publicaties van Stichting RIONED.

Colofon

De website www.riool.net is een product van Stichting RIONED.
Website basisdesign:   Internetbureau Flink
Website techniek:        RITHM
Content:                        Stichting RIONED

Indien foto’s of illustraties niet van Stichting RIONED zijn dan vermelden we de bron in het bijschrift en als dat niet mogelijk is in de bestandsnaam.
Foto’s in de Kennisbank Stedelijk Water (vanaf april 2019) zonder vermelding zijn van GAW, Wageningen. Illustraties in de Kennisbank Stedelijk Water (vanaf april 2019) zonder vermelding zijn van: Ruben Janssen, Burorub en Bart Eisenburger, Faktor 40.
Het actueel houden van de Kennisbank stedelijk water is mede mogelijk dankzij structurele bijdragen van het Fonds Fysieke Leefomgeving.

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Stichting RIONED sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Stichting RIONED onderhouden. Stichting RIONED aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

© Copyright Stichting RIONED

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan Stichting RIONED. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen en de uitdrukkelijk op de site vermelde uitzonderingen voor de begunstigers van Stichting RIONED, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande toestemming van Stichting RIONED. Voor begunstigers geldt aanvullend dat zij illustraties van Burorub en Faktor 40 en foto’s van GAW met bronvermelding mogen gebruiken.