Privacy Statement Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 01 maart 2024

Stichting RIONED hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wil Stichting RIONED heldere en transparante informatie geven over hoe Stichting RIONED omgaat met persoonsgegevens.

Stichting RIONED spant zich in om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting RIONED houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Stichting RIONED zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Stichting RIONED                                              0318-631 111
Horaplantsoen 12B                                            info@rioned.org
6717 LT  EDE

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stichting RIONED verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de RIONEDdag of andere studiedagen van Stichting RIONED.
 • Het versturen van RIONEDnieuws, nieuwsbrief gegevensbeheer en andere nieuwsbrieven.
 • Het versturen van (begunstigers)producten, (begunstigers)publicaties.
 • Het versturen van uitnodigingen (voor bijvoorbeeld vergaderingen en deelname commissies).
 • Toegangsadministratie voor websites van Stichting RIONED.
 • Uitvoeren van de begunstigersadministratie.
 • Diplomaregistratie.
 • Serviceverlening aan medewerkers van organisaties die begunstiger zijn.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geslacht
 • Organisatie
 • Afdeling
 • Functie

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgevingen van Stichting RIONED.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van het CRM.
 • Het verzorgen van de websites van Stichting RIONED.
 • Het verzorgen en verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen van Stichting RIONED.
 • Het verzorgen en verzenden van producten en publicaties van Stichting RIONED.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Wij verstrekken persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU (Mailchimp en Google Analytics).

Bewaartermijn

Stichting RIONED bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn vereist voor het bewaren van boekhouding en financiële administratie dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens over personen met diploma’s VIR inspecteur, beheerder of NEN worden verwijderd na overlijden of uiterlijk 50 jaar na behalen van het diploma.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting RIONED van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Neem contact op als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft.