Dit kennisbankonderdeel beschrijft de toekomst van de GRP onder de Omgevingswet. Tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u het oude GRP raadplegen.

Het voormalige GRP komt in de Omgevingswet terug als facultatief programma. Daarmee verdwijnt weliswaar de planverplichting uit de Wet Milieubeheer, maar gemeenten kunnen ervoor kiezen om de belangrijkste aspecten van de gemeentelijke watertaken en de bekostiging ervan planmatig vast te leggen. Dat kan op verschillende manieren. Het facultatieve programma is vormvrij (geen wettelijke voorschriften) en ook de naam is voor de gemeente vrij om te kiezen. 

Nieuwe naam

De Kennisbank stedelijk water kiest voor een nieuwe naam voor het voormalige GRP, namelijk het Water- en rioleringsprogramma (Wrp). De toevoeging "water" sluit aan bij de breedte van de gemeentelijke watertaken, waarbij oppervlaktewater en bovengrondse voorzieningen zoals goten en wadi's onderdeel kunnen uitmaken van het hemelwaterstelsel (berging en afvoer). Het woord "programma" is bewust gekozen om direct aan te sluiten bij wat de wetgever voor ogen heeft, namelijk een facultatief programma als onderdeel van de gemeentelijke (kern)instrumenten onder de Omgevingswet, zoals o.a omgevingsvisie, programma en omgevingsplan.

Het karakter van het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) kan per gemeente verschillen. De beleidskeuzes die u als gemeente maakt en de dienstverlening die u uw inwoners wilt en kunt bieden, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan de lokale omstandigheden, specifieke gebeurtenissen (bijvoorbeeld wateroverlast), het financiële kader voor de gemeentelijke watertaken en de aanwezige kennis en ervaringen. Dat betekent dat u bewust moet kiezen welke rol het Wrp speelt en welk karakter het programma daarmee krijgt. Dit geactualiseerde hoofdstuk faciliteert dit proces.
 
In dit hoofdstuk wordt een planstructuur waarin u de afwegingen en keuzes voor de gemeentelijke watertaken maakt, beschreven en een bijbehorend toetsingskader van doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (DoFeMaMe). In feite is het Wrp daarmee een assetmanagementplan conform ISO 55000. Als u dit hoofdstuk volgt, beschrijft u als vanzelf op hoofdlijnen alle belangrijke assetmanagementelementen in uw Wrp. Dit hoofdstuk gaat verder niet in op de relatie met assetmanagement.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet hebben verschillende gemeenten een vorm van een Water- en rioleringsprogramma uitgewerkt. De gemeente Voorst is een van deze gemeenten. Het webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet gaat hier nader op in. 

Webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet

Met de Omgevingswet verdwijnt de verplichting van het GRP. Maar het opstellen van een gemeentelijk programma voor water en riolering blijft zinvol voor het uitwerken van de doelen die u wilt behalen, het maken van een planning en de financiële onderbouwing van de rioolheffing.

Hoe maakt u zo'n gemeentelijk rioleringsprogramma? En wat verandert er allemaal? Het webinar Gemeentelijk rioleringsprogramma onder de Omgevingswet (gegeven op 5 november 2020) toont u het theoretische kader, en biedt u daarnaast praktische handvatten voor het maken van zo'n rioleringsprogramma.

In het webinar komen diverse zaken aan bod. In de tijdbalk van de video is de start van elk onderdeel aangegeven met een aanklikbare stip:

  1. Intro, welkom (00:00:00)
  2. Programma webinar & pollvraag (00:01:42)
  3. Kerninstrumenten Omgevingswet & programma (00:04:22)
  4. Gemeentelijk rioleringsplan & programma (00:10:04)
  5. Wat komt waar in het programma (00:19:17)
  6. Relatie met ruimtelijke ordening & afstemming derden (00:20:46)
  7. Praktijkvoorbeeld gemeente Voorst (00:24:18)
  8. Vragen (00:42:09)
  9. Afsluiting (00:49:27)

Op deze webpagina's leest u de aanpak van de gemeente Voorst:

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel