In tabel A ziet u belangrijkste plannen en beleidsnota's op de drie beleidsterreinen. Deze beleidsvormen hebben een verschillende 'zwaarte'. Sommige zijn wettelijk voorgeschreven (cursief in de tabel), zoals het GRP of het waterbeheerplan van een waterschap. Andere beleidsvormen zijn vrijwillig en verwoorden eerder een visie, zoals een gemeentelijk waterplan. (Alle genoemde plannen en beleidsnota's kunt u via de websites van de betrokken overheidsorganisaties downloaden.)

Overheid Milieu Water Ruimtelijke ordening en bouwen
Europa  

Richtlijn stedelijk afvalwater
Kaderrichtlijn Water
Stroomgebiedbeheerplannen voor 
de Rijn, Schelde, Eems en Maas (SGBP's)

 
Rijk

Nationaal
Milieubeleidsplan 4
Beleidsbrief regenwater en riolering

Nationaal Waterplan (incl. de 4 SGBP's)
Beheerplan Rijkswateren (RWS)
Nationaal Bestuursakkoord Water (2003)
Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (2008)
Bestuursakkoord Water 2011
Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water (november 2018)
Deltaprogramma, inclusief Deltabeslissingen en Deltaplan ruimtelijke adaptatie
Structuurvisie (Nota Ruimte)
Rijksvisie waterketen (2003)  
Provincie Provinciaal milieubeleidsplan of omgevingsplan
Provinciaal milieuprogramma
Regionaal waterplan Structuurvisie
Gemeente Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)  
Gemeentelijk milieubeleidsplan
Gemeentelijk milieu-programma
Afvalwaterakkoord
Bestuurlijke afspraken
Gemeentelijk waterplan
Grondwater- en/of afkoppelplan (kan onderdeel zijn van waterplan of GRP)
Structuurvisie
Bestemmingsplan
Waterparagraaf als toelichting bij bestemmingsplan (uitkomst watertoets)
Waterschap Afvalwaterakkoord Waterbeheerplan
Bestuurlijke afspraken (Waterwet)
 

Tabel A Plannen en beleidsnota's milieu, water en ruimtelijke ordening

Verschil plannen en nota's

Plannen en beleidsnota’s verschillen van elkaar. Plannen zijn meestal veel concreter en vaak een vertaling van eerdere beleidsnota’s. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het Bestuursakkoord Water 2011 en de oude Beleidsbrief regenwater en riolering aan de ene kant (met globale beleidslijnen) en het GRP aan de andere kant (met concreter beleid en maatregelen). Plannen (zeker de wettelijk voorgeschreven plannen) zijn ook meer bindend. Het gaat dan om zogenoemde zelfbinding: alleen het bestuursorgaan dat het plan heeft vastgesteld, is hieraan gebonden. Bewoners en bedrijven kunnen ook geen rechten aan de plannen ontlenen. Het bestuur dat een bepaald plan heeft vastgesteld, moet het plan zo goed mogelijk uitvoeren.

Input leveren en samenwerken

Belangrijk is dat u als rioleringsbeheerder (stedelijk waterbeheerder) niet afwacht tot de plannen zijn vastgesteld, maar zo veel mogelijk vanuit uw expertise en taakveld input probeert te leveren. Alleen dan zijn rioleringszorg (stedelijk waterbeheer) en andere beleidsvelden goed op elkaar af te stemmen. Idealiter werkt u bijvoorbeeld echt samen met het waterschap aan het GRP en het waterbeheerplan. En écht samenwerken is méér dan elkaar een ontwerpplan toesturen waar nauwelijks meer iets aan te veranderen is.

In dit kennisbankdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zorgvuldigheidseisen bij overheidsbesluiten: De gemeente moet een overheidsbesluit (zoals een GRP, bestemmingsplan of omgevingsvergunning) zorgvuldig voorbereiden. Voldoet zij niet aan de zorgvuldigheidseisen, dan kan zij bij eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.
  • Milieubeleid: Toelichting op het milieubeleid op rijks-, provincie- en gemeenteniveau.
  • Waterbeleid: Toelichting op het waterbeleid op Europees, rijks-, provincie- en waterschapsniveau.
  • Ruimtelijkeordeningsbeleid: Toelichting op het ruimtelijkeordeningsbeleid op rijks-, provincie- en gemeenteniveau.
  • Samenwerking in stedelijk (afval)waterbeheer: Toelichting op de officiële bestuursafspraken over samenwerking in de afvalwaterketen en de afstemmingsbepaling in de Waterwet. Ook vindt u hier informatie over hoe u die samenwerking met het waterschap praktisch invult.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel