In tabel A ziet u belangrijkste plannen en beleidsnota's op de drie beleidsterreinen. Deze beleidsvormen hebben een verschillende 'zwaarte'. Sommige zijn wettelijk voorgeschreven (cursief in de tabel), zoals het GRP of het waterbeheerplan van een waterschap. Andere beleidsvormen zijn vrijwillig en verwoorden eerder een visie, zoals een gemeentelijk waterplan. (Alle genoemde plannen en beleidsnota's kunt u via de websites van de betrokken overheidsorganisaties downloaden.)

Plannen en beleidsnota's milieu, water en ruimtelijke ordening.
Overheid Milieu Water Ruimtelijke ordening
en bouwen
Europa   - Richtlijn stedelijk afvalwater
- Kaderrichtlijn Water
- Stroomgebiedbeheerplannen voor 
de Rijn, Schelde, Eems en Maas (SGBP's)

 

Rijk - Nationaal
Milieubeleidsplan 4
- Beleidsbrief regenwater
en riolering
- Nationaal Waterplan (incl. de 4 SGBP's)
- Beheerplan Rijkswateren (RWS)
- Nationaal Bestuursakkoord Water (2003)
- Nationaal Bestuursakkoord Water Actueel (2008)
- Bestuursakkoord Water 2011
- Aanvullende afspraken Bestuursakkoord
Water (november 2018)
- Deltaprogramma, inclusief Deltabeslissingen
en Deltaplan ruimtelijke adaptatie
- Structuurvisie
(Nota Ruimte)
Rijksvisie waterketen (2003)  
Provincie - Provinciaal milieubeleidsplan
of omgevingsplan
- Provinciaal milieuprogramma
- Regionaal waterplan - Structuurvisie
Gemeente Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)  
- Gemeentelijk milieubeleidsplan
- Gemeentelijk milieuprogramma
- Afvalwaterakkoord
- Bestuurlijke afspraken
- Gemeentelijk waterplan
- Grondwater- en/of afkoppelplan
(kan onderdeel zijn van waterplan of GRP)
- Structuurvisie
- Bestemmingsplan
- Waterparagraaf
als toelichting bij
bestemmingsplan
(uitkomst watertoets)
Waterschap - Afvalwaterakkoord - Waterbeheerplan
- Bestuurlijke afspraken (Waterwet)
 

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 staan de hoofdlijnen van het gemeentelijke omgevingsbeleid in de Omgevingsvisie. Bekijk het webinar over de Omgevingsvisie.

Verschil plannen en nota's

Plannen en beleidsnota’s verschillen van elkaar. Plannen zijn meestal veel concreter en vaak een vertaling van eerdere beleidsnota’s. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen het Bestuursakkoord Water 2011 en de oude Beleidsbrief regenwater en riolering aan de ene kant (met globale beleidslijnen) en het GRP aan de andere kant (met concreter beleid en maatregelen). Plannen (zeker de wettelijk voorgeschreven plannen) zijn ook meer bindend. Het gaat dan om zogenoemde zelfbinding: alleen het bestuursorgaan dat het plan heeft vastgesteld, is hieraan gebonden. Bewoners en bedrijven kunnen ook geen rechten aan de plannen ontlenen. Het bestuur dat een bepaald plan heeft vastgesteld, moet het plan zo goed mogelijk uitvoeren.

Input leveren en samenwerken

Belangrijk is dat u als rioleringsbeheerder (stedelijk waterbeheerder) niet afwacht tot de plannen zijn vastgesteld, maar zo veel mogelijk vanuit uw expertise en taakveld input probeert te leveren. Alleen dan zijn rioleringszorg (stedelijk waterbeheer) en andere beleidsvelden goed op elkaar af te stemmen. Idealiter werkt u bijvoorbeeld echt samen met het waterschap aan het GRP en het waterbeheerplan. En écht samenwerken is méér dan elkaar een ontwerpplan toesturen waar nauwelijks meer iets aan te veranderen is.

In dit kennisbankdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zorgvuldigheidseisen bij overheidsbesluiten: De gemeente moet een overheidsbesluit (zoals een GRP, bestemmingsplan of omgevingsvergunning) zorgvuldig voorbereiden. Voldoet zij niet aan de zorgvuldigheidseisen, dan kan zij bij eventuele schade aansprakelijk worden gesteld.
  • Milieubeleid: Toelichting op het milieubeleid op rijks-, provincie- en gemeenteniveau.
  • Waterbeleid: Toelichting op het waterbeleid op Europees, rijks-, provincie- en waterschapsniveau.
  • Ruimtelijkeordeningsbeleid: Toelichting op het ruimtelijkeordeningsbeleid op rijks-, provincie- en gemeenteniveau.
  • Samenwerking in stedelijk (afval)waterbeheer: Toelichting op de officiële bestuursafspraken over samenwerking in de afvalwaterketen en de afstemmingsbepaling in de Waterwet. Ook vindt u hier informatie over hoe u die samenwerking met het waterschap praktisch invult.

Verder noemt de minister afvalwaterverwerking vitale sector.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel