• Zeggenschap over grond: Als u rioleringswerkzaamheden laat uitvoeren, moet de gemeente zeggenschap over de grond krijgen als de grond niet van haar is.
  • Aanleg en vervanging riolering: Voor diverse activiteiten rond de aanleg en vervanging van riolering hebt u toestemming van een bestuursorgaan nodig of moet u een melding doen.
  • Buitengebruikstelling riolering: Als u de riolering (tijdelijk) buiten gebruik stelt, gelden onder meer regels voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest.
  • Aanbesteding: Aanbesteden is de manier voor overheden om opdrachten in de markt te zetten. Bij overheidsopdrachten boven een bepaalde drempelwaarde (exclusief btw) geldt het EU-recht. Blijven de opdrachten onder de drempelwaarde, dan is alleen het nationale recht van toepassing.
  • Arbeidsomstandigheden: De Arbowet verplicht de gemeente (als werkgever bij rioleringswerkzaamheden) een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Ook werknemers hebben verplichtingen.
  • Inspraak en rechtsbescherming: Hoe zijn inspraak en rechtsbescherming van inwoners en bedrijven geregeld, bijvoorbeeld bij het GRP en de Verordening afvoer hemel- en grondwater? En wat is de wettelijke procedure bij vergunningverlening?

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel