Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED

Versie 6 oktober 2017

In het kort
De activiteiten van Stichting RIONED worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van haar begunstigers (RIONED spreekt over begunstigers in plaats van leden omdat zij een stichting is en geen vereniging). Het begunstigerschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Bij aanmelding gedurende het jaar wordt een evenredig deel van de begunstigersbijdrage in rekening gebracht. De begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur van Stichting RIONED vastgesteld. Opzegging van het begunstigerschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari van het volgende jaar.

Algemene voorwaarden

Omschrijving begunstigerschap
Het begunstigerschap ('lidmaatschap') van Stichting RIONED staat open voor publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die actief zijn op het gebied van  stedelijk waterbeheer. Het begunstigerschap houdt in dat de rechtspersoon jaarlijks een vaste financiële bijdrage levert aan Stichting RIONED en dat zij de daaraan verbonden prestaties van Stichting RIONED ontvangt. Deze prestaties omvatten onder meer het kosteloos ontvangen van één exemplaar van elke publicatie van Stichting RIONED, tegen begunstigersprijs deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten en aanschaffen van publicaties en diensten, toegang tot het besloten deel van de website van Stichting RIONED (www.riool.net) en vermelding op de website als begunstiger.

Aanvang begunstigerschap
Het begunstigerschap begint op de in het aanmeldingsformulier door de begunstiger aangegeven datum onder de voorwaarde dat het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en ondertekend is ontvangen.
De directeur kan besluiten het aangaan van het begunstigerschap voor te leggen aan het bestuur om te bezien of de potentiële begunstiger voldoende actief is op het gebied van stedelijk waterbeheer of indien een van de criteria voor beëindiging van het begunstigerschap van toepassing kan zijn.

Leden van koepelorganisaties
Leden van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Vereniging Afvalbedrijven kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED. Voor het verkrijgen van de publicaties en toegang tot het besloten deel van de website dienen zij het publicatie-abonnement af te sluiten.

Dochterbedrijven
100% Nederlandse dochters van begunstigende bedrijven worden ook beschouwd als begunstiger.
Voor 100% Nederlandse dochters vanbedrijven die lid zijn van een bij Stichting RIONED aangesloten koepelorganisaties geldt dezelfde regeling als beschreven onder 'Leden van koepelorganisaties'. Zij kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED. Voor het verkrijgen van de publicaties en toegang tot het besloten deel van de website dienen zij het publicatie-abonnement af te sluiten.

Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen van gemeenten, waterschappen en/of provincies worden beschouwd als begunstiger indien alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling begunstiger zijn van Stichting RIONED. Voor het verkrijgen van de publicaties dienen zij het publicatie-abonnement af te sluiten.

Omvang en betaling begunstigersbijdrage
De hoogte van de begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door het bestuur voor aanvang van het kalenderjaar vastgesteld en op de website van Stichting RIONED gepubliceerd. Bij aanvang van het begunstigerschap wordt de begunstigersbijdrage geheven voor het deel van het kalenderjaar dat de rechtspersoon begunstiger is. De begunstigersbijdrage moet worden voldaan 30 dagen na toezending van de factuur door Stichting RIONED.

Opschorting begunstigerschap
Indien de begunstiger na aanmaning met betaling van de begunstigersbijdrage, bijdrage aan cursus of bijeenkomst of enig andere prestatie van Stichting RIONED in gebreke blijft, kan de directeur besluiten het begunstigerschap op te schorten. Dit houdt in dat de begunstiger gedurende de opschorting geen recht heeft op de prestaties aan het begunstigerschap verbonden. De opschorting vervalt op de dag dat Stichting RIONED de verschuldigde gelden volledig heeft ontvangen.

Beëindiging begunstigerschap door de begunstiger
De begunstiger kan het begunstigerschap uitsluitend beëindigen per einde van een kalenderjaar. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden voor het eind van het kalenderjaar.

Beëindiging begunstigerschap door Stichting RIONED
Stichting RIONED kan het begunstigerschap beëindigen indien de begunstiger met betaling in gebreke blijft, in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard, is ontbonden of ophoudt te bestaan ten gevolge van fusie, heeft gehandeld in strijd met de wet en daarvoor veroordeeld is, de goede naam van de sector stedelijk waterbeheer in diskrediet heeft gebracht, handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van Stichting RIONED of Stichting RIONED op onredelijke wijze benadeelt.

Overig
De Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 29 maart 2016. U kunt deze opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Over RIONED


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE