Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED

Laatst geac­tu­aliseerd 05 januari 2023

In het kort

De activiteiten van Stichting RIONED worden mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van haar begunstigers (Stichting RIONED spreekt over begunstigers en niet over leden omdat zij een stichting is en geen vereniging). Het begunstigerschap wordt aangegaan per kalenderjaar. Bij aanmelding gedurende het jaar wordt een evenredig deel van de begunstigersbijdrage in rekening gebracht. De begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door de raad van toezicht van Stichting RIONED vastgesteld. Opzegging van het begunstigerschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 januari van het volgende jaar.

Algemene voorwaarden

Omschrijving begunstigerschap

Het begunstigerschap ('lidmaatschap') van Stichting RIONED staat open voor publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen die actief zijn op het gebied van stedelijk waterbeheer. Het begunstigerschap houdt in dat de rechtspersoon jaarlijks een vaste financiële bijdrage levert aan Stichting RIONED en dat zij de daaraan verbonden prestaties van Stichting RIONED ontvangt. Deze prestaties omvatten onder meer het kosteloos ontvangen van één exemplaar van elke publicatie van Stichting RIONED, tegen begunstigersprijs deelnemen aan cursussen en bijeenkomsten en aanschaffen van publicaties en diensten, toegang tot het besloten deel van de website van Stichting RIONED (www.riool.net) en vermelding op de website als begunstiger. Een overzicht van begunstigers van Stichting RIONED vindt u hier.

Aanvang begunstigerschap

Het begunstigerschap begint op de in het aanmeldingsformulier door de begunstiger aangegeven datum onder de voorwaarde dat het aanmeldingsformulier geheel ingevuld en ondertekend is ontvangen.
De directeur kan bezien of de potentiële begunstiger voldoende actief is op het gebied van stedelijk waterbeheer of indien één van de criteria voor beëindiging van het begunstigerschap van toepassing kan zijn.

Vereniging Afvalbedrijven en Techniek Nederland

Leden van de afdeling Rioleringsbeheer van Vereniging Afvalbedrijven kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED en hebben toegang tot het besloten deel van de website.
Leden van Techniek Nederland die de minimum begunstigersbijdrage betalen kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED en hebben toegang tot het besloten deel van de website.

Gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afvalwater

Gemeenschappelijke regelingen op het gebied van afvalwater van gemeenten, waterschappen en/of provincies waarvan alle deelnemers begunstiger zijn kunnen voor begunstigerstarief deelnemen aan bijeenkomsten van Stichting RIONED en hebben toegang tot het besloten deel van de website. Dit geldt ook voor vennootschappen op het gebied van afvalwater waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van begunstigende gemeenten, waterschappen en/of provincies.

Omvang en betaling begunstigersbijdrage

De hoogte van de begunstigersbijdrage wordt jaarlijks door de raad van toezicht voor aanvang van het kalenderjaar vastgesteld en op de website van Stichting RIONED gepubliceerd. Bij aanvang van het begunstigerschap wordt de begunstigersbijdrage geheven voor het deel van het kalenderjaar dat de rechtspersoon begunstiger is. De begunstigersbijdrage moet worden voldaan 30 dagen na toezending van de factuur door Stichting RIONED.

Opschorting begunstigerschap

Indien de begunstiger na aanmaning tot betaling van de begunstigersbijdrage, bijdrage aan cursus of bijeenkomst of enig andere prestatie van Stichting RIONED in gebreke blijft, kan de directeur besluiten het begunstigerschap op te schorten. Dit houdt in dat de begunstiger gedurende de opschorting geen recht heeft op de prestaties die aan het begunstigerschap zijn verbonden. De opschorting vervalt op de dag dat Stichting RIONED de verschuldigde gelden volledig heeft ontvangen.

Beëindiging begunstigerschap door de begunstiger

Het begunstigerschap wordt aangegaan per kalenderjaar. De begunstiger kan het begunstigerschap uitsluitend schriftelijk beëindigen uiterlijk 31 december. Na ontvangst van deze beëindiging wordt het begunstigerschap per 1 januari van het volgende jaar stopgezet.

Beëindiging begunstigerschap door Stichting RIONED

Stichting RIONED kan het begunstigerschap beëindigen indien de begunstiger met betaling in gebreke blijft, in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard, is ontbonden of ophoudt te bestaan ten gevolge van fusie, heeft gehandeld in strijd met de wet en daarvoor veroordeeld is, de goede naam van de sector stedelijk waterbeheer in diskrediet heeft gebracht, handelt in strijd met de statuten, reglementen en besluiten van Stichting RIONED of Stichting RIONED op onredelijke wijze benadeelt.

Meer informatie

De Algemene voorwaarden begunstigerschap Stichting RIONED zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.