Hierbij is onderscheid tussen het meten van intredend water (infiltratie) en uittredend water (exfiltratie). In NEN-EN 1610 vindt u meer informatie over waterdichtheidsbeproeving van afvalwaterleidingen. In Nederland vinden deze beproevingen vrijwel altijd plaats met water in plaats van lucht. Waterdichtheidsmetingen kunt u aanvullend op tv-camera-inspectie laten uitvoeren.

Infiltratie

Toepassing

 • Nader onderzoek.
  Als u vermoedt of na visuele inspecties blijkt dat in een bepaald deel van de riolering grondwater intreedt, kunt u met een waterdichtheidsmeting vaststellen of, en zo ja hoeveel, grondwater intreedt.
 • Oplevering.
  Om de waterdichtheid van nieuw gelegde riolen te controleren, kunt u een waterdichtheidsmeting uitvoeren door beproeving met uitwendige waterdruk.

Werkwijze

U sluit de te controleren rioolstreng af, laat deze reinigen en zorgt dat het aanwezige water is verwijderd. Hierna houdt u de leiding in deze toestand enige uren buiten gebruik. Daarna meet de inspecteur de waterstand in de inspectieput(ten). Op basis van de diameter van de betreffende leiding kan hij hieruit het volume toegetreden grondwater berekenen.

Registratie

 • Nader onderzoek.
  De inspecteur registreert de hoeveelheid toegetreden grondwater in een volume per tijdseenheid (m3/uur). Er is geen algemeen geldende norm waarin staat wat wel en niet acceptabel is. Per geval bepaalt u of u moet ingrijpen.
 • Oplevering.
  De inspecteur registreert de hoeveelheid toegetreden water in m3.

Beperkingen

Deze methode is alleen toepasbaar bij rioolleidingen die (gedeeltelijk) onder de grondwaterspiegel liggen. Vaak is het moeilijk om rioolleidingen tijdelijk buiten bedrijf te houden. Vooral het voorkomen van lozingen via huisaansluitingen is erg lastig. Het resultaat van de beproeving geldt bij de grondwaterstand op het moment van beproeving. In gebieden met (sterk) fluctuerende grondwaterstanden kunt u daarom op basis van één meting niet goed bepalen hoeveel grondwater per jaar intreedt. Na deze beproeving weet u of, en zo ja hoeveel, grondwater intreedt. Maar niet waar dit precies gebeurt.

Exfiltratie

Toepassing

 • Nader onderzoek.
  Vermoedt u dat uit een bepaald deel van de riolering afvalwater uittreedt of blijkt na bodemonderzoek dat de bodem rond de buis is verontreinigd met afvalwater? Dan kunt u met een waterdichtheidsmeting vaststellen of, en zo ja hoeveel, afvalwater uittreedt.
 • Oplevering.
  Om de waterdichtheid van nieuw gelegde riolen te controleren, kunt u een waterdichtheidsmeting uitvoeren door beproeving met inwendige waterdruk.

Werkwijze

 • Nader onderzoek.
  U sluit de te controleren leiding af en vult deze met water. Houd de leiding in deze toestand enige uren buiten gebruik. Hierna meet de inspecteur de waterstand in de inspectieput(ten). Op basis van de diameter van de betreffende leiding kan hij hieruit het volume uittredend water berekenen.
 • Opleveringsinspectie
  In hoofdstuk 25 van de RAW-standaard staat hoe een waterdichtheidsmeting van nieuw gelegde riolen met inwendige waterdruk plaatsvindt. Voor de beproeving van verbindingen kan de inspecteur drukringen gebruiken die hij in de leiding bij de verbindingen opstelt. Daarmee kan hij van binnenuit de gewenste waterdruk op de verbinding uitoefenen. Het gebruik van drukringen is alleen mogelijk in buizen van 1.000 mm en groter.
 
 
Figuur A Beproeving buisverbindingen (Bron: NPR 3218)
 

Registratie

 • Nader onderzoek.
  U registreert de hoeveelheid uitgetreden water in een volume per tijdseenheid (m3/uur). Er is geen algemeen geldende norm waarin staat wat wel en niet acceptabel is. Per geval bepaalt u of u moet ingrijpen.
 • Oplevering.
  U registreert de hoeveelheid uitgetreden water in m3. In hoofdstuk 25 van de RAW-standaard staat hoe u de beproevingsresultaten toetst.

Beperkingen

Het is vaak moeilijk om rioolleidingen enige tijd buiten bedrijf te houden. Vooral het voorkomen van lozingen via huisaansluitingen is erg lastig. Na deze beproeving weet u of, en zo ja hoeveel, water uittreedt. Maar niet waar dit precies gebeurt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel