1. U wilt beoordelen of een rioolstelsel in een werkelijk opgetreden neerslagsituatie had mogen overstorten of dat deze neerslag water op staat tot gevolg had mogen hebben. Dit vraagt om een vergelijking van de hydraulische prestaties van het rioolmodel met gemeten waterstanden en debieten in het stelsel, eventueel aangevuld met meldingen van water op straat of wateroverlast . De vergelijking laat zien of het stelsel zich heeft gedragen zoals u kon verwachten. Het model laat de waterstanden zien op locaties waar geen metingen of meldingen beschikbaar zijn. Het zal hier meestal gaan om een doorrekening van een of enkele grote of extreme neerslaggebeurtenissen .
  2. Het kunnen reproduceren van daadwerkelijk opgetreden gebeurtenissen is een belangrijk kenmerk van een betrouwbaar hydraulisch model. Een modelleur die de kwaliteit van zijn model wil toetsen, wil het model dus vergelijken met metingen en/of meldingen tijdens een bekende hydraulische belasting (de gemeten neerslaggebeurtenis). Bij het vergelijken van metingen komen vaak structurele of geometrische fouten in het model aan het licht. U kunt hierbij denken aan verkeerd ingevoerde overstorthoogten en ontbrekende leidingen. Met toetsing van een model aan metingen kunt u dit soort fouten detecteren en zelfs lokaliseren. Dan dient de toetsing er dus voor om (hydraulisch relevante) beheerinformatie beter op orde te krijgen.
  3. Modelkalibratie, model en metingen beter op elkaar afstemmen door modelparameters aan te passen, kunt u gebruiken om een zo groot mogelijke nauwkeurigheid van het model te verkrijgen. 

In de genoemde situaties is het steeds de bedoeling dat het model de werkelijkheid zo goed mogelijk benadert. In de keuze van het inloopmodel en de overige modelparameters moet u deze dus zo realistisch mogelijk bepalen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld toetsing van rioolstelsels in maatgevende situaties, waarin u eerder zult kiezen voor conservatieve (worstcase)parameters.

Voldoende meetgegevens

Een belangrijke voorwaarde om rioolmodellen te kunnen toetsen of kalibreren, is dat u voldoende (hoeveelheid én kwaliteit) meetgegevens hebt van neerslag, waterstanden en debieten. Hoe u aan die informatie komt, leest u in het opzetten van een meetnet en het valideren van meetdata

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel