Applicaties

Hier vindt u de belangrijkste applicaties voor stedelijk waterbeheerders en hun samenwerkingspartners. Voor begunstigers is alles toegankelijk, voor niet begunstigers een gedeelte.

Wat is het GWSW?

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een open standaard voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens in het stedelijk waterbeheer. Meer weten?

Waarom het GWSW?

Formatiescan gemeentelijke watertaken

Welke functies heeft een gemeente nodig om haar gemeentelijke watertaken uit te voeren? En hoeveel fte’s moet de gemeente hiervoor beschikbaar stellen? De Formatiescan van Stichting RIONED helpt gemeenten dit inzichtelijk te krijgen.

Alles over de Formatiescan

BGT-inlooptabel en BGT-inlooptool

Hoe krijgt u inzicht in de afstroming van hemelwater van uw stedelijk watersysteem? Ga aan de slag met de BGT-inlooptabel en -inlooptool. Genereer eenvoudig herbruikbare basisdata voor o.a. hydraulische modellen, analyses, afvalwaterprognoses en kaarten.

BGT-inlooptabel en -inlooptool

Minimale wanddikte voor persleidingen

Met grafieken bepaalt u de nog veilige wanddikte voor persleidingen.

Lees de toelichting en gebruik de keuzetabel

Risicodatabank Stedelijk Water

De risicodatabank bevat 2.000 gebeurtenissen van een groot aantal risico’s, zoals aantallen gewonden, waterschade, stankoverlast of schade aan auto’s. Deze gegevens zijn een onmisbare informatiebron en een referentiekader bij risicogestuurd beheer.

Risicodatabank

Databank rioolinstortingen

Landelijke registratie geeft inzicht in frequentie, oorzaken en gevolgen van rioolinstortingen of van rioolveroorzaakte weginstortingen. Met deze kennis kunnen we nog beter instortingen voorkomen.

Registreer uw rioolinstortingen

RainTools

Met RainTools kunt u het functioneren van regenwatervoorzieningen simuleren in de vorm van het verloop van de waterbalans in de tijd.

RainTools

RadarTools

Krijg met de RadarTools software per gemeente beter inzicht in de hevigheid en ruimtelijke verdeling van extreme neerslaggebeurtenissen geregistreerd via radarbeelden van het KNMI sinds 2008.

RadarTools

PerceelTool

Het rekeninstrument voor beoordeling van de werking van regenwatermaatregelen op een perceel die tot doel hebben om meer regenwater te verwerken op eigen terrein en tegelijk regenwateroverlast te beheersen.

PerceelTool

Beeldenbank

Foto's zijn een voorwaarde voor een geslaagde publicatie. Daarom helpt Stichting RIONED haar begunstigers door foto's gratis beschikbaar te stellen.

Uitleg over de Beeldenbank