Het programma van eisen voor een reinigingsproject bevat ten minste:
 • specificatie van te reinigen objecten;
 • specificatie van locaties waar de reiniging plaatsvindt;
 • specificatie van toe te passen methoden;
 • specificatie van uitvoeringsvoorwaarden;
 • specificatie van prestatie en resultaat, inclusief de wijze van teruglevering (RibX, het standaarduitwisselingsformaat voor inspectie- en reinigingsdata);
 • specificatie van kwaliteitscriteria en kwaliteitscontrole;
 • overige randvoorwaarden en uitgangspunten (normbladen, BRL, Veiligheid en Gezondheid (V&G)).

Prestatie- en proceseisen

Een programma van eisen voor een traditionele aanbestedingsvorm volgens de UAV verschilt van een vraagspecificatie voor een geïntegreerde contractvorm volgens de UAV-gc. In het eerste geval omschrijft een programma van eisen de te verrichten werkzaamheden en hoe de controle daarop plaatsvindt. In het laatste geval beschrijft de vraagspecificatie resultaatverplichtingen en hoe u als opdrachtgever het resultaat vaststelt en accepteert. Hierin staan daarom de eisen waaraan het eindproduct moet voldoen (prestatie-eisen) en waaraan de voorbereiding en uitvoering moeten voldoen (proceseisen).

Prestatie-eisen

Prestatie-eisen omvatten:
 • eisen voor het resultaat van de reiniging volgens NEN 3399 (let op welke versie u gebruikt, die van 2004 of 2015). N.B. Deze norm vervalt in 2019. Vanaf 2020 geldt de NEN-EN 13508 met een leidraad en classificatiemethodiek. De eisen die nu in klassen zijn aangegeven, worden vanaf 2020 aangepast naar omschrijvingen.
  • BBB Aangehechte afzettingen, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBC Bezonken afzettingen, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBD Binnendringen van grond, maximaal klasse 2, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • BBE Andere obstakels, maximaal klasse 1, de vermindering van het oppervlak van de dwarsdoorsnede kleiner of gelijk 5%;
  • voor wortelingroei moet u als opdrachtgever specifieke eisen stellen;
  • u moet ook aangeven dat de aannemer behalve het zand en slib ook andere obstakels zoals stenen uit het riool moet verwijderen (dit is dan mogelijk meerwerk);
 • eisen voor werkzaamheden voor de kwaliteitscontrole;
 • eisen voor hoe te handelen bij afwijkingen;
 • eisen voor de rapportage;
 • eisen voor de informatie-uitwisseling (RibX is het standaarduitwisselingsformaat voor inspectie- en reinigingsdata).

Proceseisen

Proceseisen deelt u op in de volgende categorieën:

 • planning;
 • voortgang van het werk;
 • kwaliteitsborging;
 • documenten;
 • veiligheid en gezondheid;
 • organisatie en communicatie;
 • uitvoering;
 • oplevering.

Resultaat

Bij elke aanbestedingsprocedure moet het resultaat zijn: "riolen vrij van slib en obstakels opleveren, zodanig dat het rioolwater ongehinderd kan afstromen". Overigens moet u expliciet aangeven dat ook obstakels moeten worden verwijderd. Mogelijk zijn dit aanvullende werkzaamheden op de normale reiniging.

Realistische eisen

Tot slot: stel realistische eisen. Het is bijvoorbeeld niet zinvol om in het programma van eisen een onderhoudstermijn op te nemen. De aannemer heeft geen invloed op de snelheid van aanslibbing, het ontstaan van wortelingroei of het voorkomen van obstakels na reiniging. Een ander voorbeeld is onbeperkte aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade. Dit is een onacceptabele eis, omdat dit voor de aannemer niet te verzekeren is. Voorkom dergelijke voorwaarden en tref in overleg met de aannemer een aansprakelijkheidsregeling die voor beide partijen acceptabel is. Een regeling die uw risico’s voldoende afdekt en op basis waarvan de aannemer zijn werkzaamheden verzekerd kan uitvoeren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel