• Groepen beheermaatregelen: Definities van de groepen beheermaatregelen onderhouden, conserveren, repareren, renoveren, vervangen en verbeteren.
  • Maatregelen kiezen op basis van onderzoek: Op basis van onderzoeksresultaten (zoals inspectiebeelden), invloedsfactoren (zoals reinigingshistorie, klimaatadaptatie en risicogestuurd beheer) en de lokale situatie (zoals type ondergrond en bodemverontreiniging) bepaalt u welke maatregelen in een bepaalde situatie mogelijk of zinvol zijn.
  • Voorbereiding en aanbesteding: Aanwijzingen voor het aanbesteden van maatregelen, met specifieke aandacht voor het aanbesteden van rioolreiniging.
  • Uitvoering: Aandachtspunten bij de uitvoering van maatregelen, zoals de startbespreking, toezicht en omgaan met meerwerk.
  • Oplevering: Aandachtspunten bij de oplevering, zoals de controle, de eindafrekening en de registratie van gegevens in het beheersysteem.
  • Beschrijving beheermaatregelen: Een overzicht van beheermaatregelen, met per methode onder meer het principe, het toepassingsgebied en de (on)mogelijkheden.
  • Artikelen en praktijkvoorbeelden: Relevante artikelen en praktijkvoorbeelden in relatie tot het beheer van vrijvervalriolering.

Verwijzingen naar het GWSW

De landelijke open standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) beschrijft systemen (stelsels) en processen op het gebied van stedelijk water. Het GWSW bevat ook definities van maatregelen. Waar nodig (en mogelijk) vindt u onder aan de pagina's in dit onderdeel van de Kennisbank een link naar de betreffende GWSW definitie. Als voorbeeld:

Rioleringsbeheer

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel