Bij Aandachtspunten voorbereiding en aanbesteding rioolreiniging vindt u specifieke aandachtspunten voor het aanbesteden van rioolreiniging.

Doel en begroting

 • Specificeer goed en duidelijk de aard en omvang van de maatregel en het doel dat u met de maatregel wilt behalen.
 • Stel bedragen voor begrotingsdoeleinden (zoals kredietramingen) altijd in overleg met een deskundig adviseur of aannemer op. In het kennisbankonderdeel Kostenkengetallen vindt u meer informatie over kosten.

Omvang en regels aanbesteding

 • Denk goed na over de aanbestedingsprocedure. De omvang is bepalend voor de vraag of u de maatregelen Europees moet aanbesteden of niet.
 • De geldende aanbestedingsregels voor werken zijn het 'Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)'. Op grond van de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit moet de aanbestedende dienst het ARW 2016 toepassen voor overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarden volgens het 'pas toe of leg uit'-principe. Dat betekent dat u de regels toepast, maar dat u gemotiveerd mag afwijken (leg uit). Een werk is een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat als zodanig een economische of technische functie vervult. Renovatie-, vervangings- en verbetermaatregelen voor de gemeentelijke watertaken zijn daarom te zien als werken. Het drempelbedrag (exclusief btw) voor werken is € 5.548.000 (geldig tot en met 31-12-2019).
 • In de aanbestedingsregels wordt ook gesproken over leveringen. Leveringen omvatten aankoop, huur, lease en huurkoop van producten.
 • Alles wat geen werk of levering is, is een dienst. Reinigen is een dienst, waarvoor een drempelbedrag van € 221.000 geldt. Als het om concessies gaat (een concessie is een vergunning van de overheid die anderen uitsluit), geldt een drempel van € 5.548.000.
 • Voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden geldt sinds 1 juli 2017 de verplichting om de gehele procedure digitaal te laten verlopen.

Omgeving en veiligheid

 • Zorg voor een inventarisatie van wat in de (directe) omgeving (van het riool) van belang kan zijn voor de keuze en uitvoering van de beheermaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een spoorlijn, de verkeerssituatie en nabijgelegen kabels en leidingen. Houd rekening met (wettelijke) regels en eisen.
 • Houd ook rekening met de bepalingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens artikel 2.37 moet de aannemer veiligheids- en gezondheidscoördinatoren aanstellen. Zorg ook voor een veiligheids- en gezondheidsplan.

(Zie ook 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering.)

Communicatie met bewoners, rwzi-beheerder en betrokken instanties

 • Informeer bewoners of eigenaren van panden in de omgeving over de uitvoering van beheermaatregelen en mogelijke overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast of geuroverlast door het gebruik van het oplosmiddel styreen, dat gezondheidsklachten kan veroorzaken (zie hieronder).
 • Bij veel reparatie- of renovatiemethoden moet u het riool vooraf reinigen. Hierdoor ontstaat een extra afvoer naar de rwzi. Hoewel de hoeveelheid spoelwater (veel) kleiner is dan de af te voeren neerslag bij regen, is het toch goed om dit te melden bij de rwzi-beheerder. Dan kan de rwzi-beheerder eventuele maatregelen treffen.
 • Informeer bij (gedeeltelijke) afsluiting van de openbare ruimte ook de volgende betrokken instanties:
  • GGD;
  • politie;
  • brandweer;
  • overige hulpdiensten;
  • openbaarvervoersdiensten;
  • vuilophaaldiensten;
  • locatiespecifieke verenigingen, bedrijven, instellingen en instanties.

In het kennisbankonderdeel Communicatie vindt u meer informatie over de communicatie met bewoners en bedrijven.

Styreen: inventariseer en informeer bewoners en rwzi-beheerder

Bij enkele renovatietechnieken (zoals de naaldviltkousmethode) kan styreen vrijkomen. Dit oplosmiddel kan (geur)hinder en gezondheidsschade veroorzaken. In de praktijk is gebleken dat styreen onder meer kan leiden tot pijn op de borst, een licht gevoel in het hoofd, rode ogen, benauwdheid en vermoeidheid. Het is dus van belang om vóór de werkzaamheden de risico’s in kaart te brengen en eigenschappen van styreen na te gaan. Bij de uitvoering van een naaldviltkousrenovatie kan een defect in een huisaansluiting op het riool bijvoorbeeld leiden tot styreen in een woning. Door dit soort risico’s in kaart te brengen, kunt u daarmee rekening houden, bewoners vooraf informeren en erger voorkomen. Meer achtergrondinformatie vindt u onder andere in de publicaties Compliance Assistance en Rioolrenovatie met kousmethoden van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Tijdens het verwerkingsproces kan styreen onder andere in het rioolwater terechtkomen. Dit kan bij afvoer naar de rwzi problemen opleveren voor het zuiveringsproces. Vraag toestemming aan de rwzi-beheerder om dit water af te voeren. Vaak moet het water vóór afvoer opgevangen, gezuiverd, bemonsterd en geanalyseerd worden.

Consequenties opheffen lekkages: informeer bewoners

Als u lekkages opheft waarbij u veel grondwater aan de omgeving onttrekt, kunnen op andere zwakke plekken in het riool nieuwe lekkages ontstaan. Dat komt doordat de waterdruk zich verplaatst en toenneemt. Houd hiermee bij de voorbereiding rekening. Ook bij de controle van gerepareerde riolen op waterdichtheid kunnen door de relatief hogere waterdruk nieuwe lekkages ontstaan. Verder kan het verhelpen van lekkages leiden tot overlastsituaties bij woningen, bijvoorbeeld vocht vanuit kruipruimtes. Deze vochtoverlast kan onder meer ontstaan doordat de drainerende werking van het oude lekke riool is opgeheven. Breng de betrokkenen op de hoogte en informeer ze over maatregelen die zij kunnen nemen. Zie ook de kennisbankpagina's over de grondwaterzorg.

Resultaatsbeschrijving in besteksbepalingen

 • De tekst voor de verwerking van maatregelen in een resultaatsbeschrijving voor een (RAW-)bestek is afhankelijk van de lokale, specifieke situatie. De afzonderlijke beschrijvingen van de maatregelen (zie Beschrijving beheermaatregelen) geven hiervoor belangrijke informatie. Voor inspecties zijn besteksbepalingen beschikbaar bij het CROW.
 • De RAW-systematiek biedt hoofdcodes voor de resultaatsbeschrijvingen van reiniging, reparatie en renovatie van riolering. Hebt u een voorkeur voor een bepaalde techniek, dan kunt u in de werkbeschrijving (RAW-bestek) de beschikbare hoofdcodes aangeven. Zijn hiervoor geen hoofdcodes voorhanden, schrijf dan de desbetreffende techniek voor met een zogenaamde 99-post.
 • Houd rekening met specifieke, lokale situaties en de daarbij gestelde voorwaarden. Voor de volledigheid van de resultaatsbeschrijving kunt u aanvullende onderzoeken doen. Let er ook op dat u bij vervanging van riolering waarin u renovaties hebt uitgevoerd, renovatie- of reliningmateriaal moet (laten) afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Zie voor meer informatie de Standaard RAW Bepalingen.


Resultaatsverplichting aannemer

Laat u de aannemer zo veel mogelijk vrij in de keuze van materieel en uitvoeringswijze (conform de RAW-bestekopzet). Zorg dan voor een compleet overzicht van toestandsituaties, randvoorwaarden, lokale situatie, lokale beperkingen en uitgangspunten. Beschrijf het verwachte eindresultaat nauwkeurig. Dit resultaat moet meetbaar zijn, zodat bij oplevering eenduidig is vast te stellen of het werk daaraan voldoet. Geef bij onvoldoende resultaat aan binnen welke termijn de aannemer de onvolkomenheden moet herstellen. De aannemer heeft tenslotte een resultaatsverplichting.

Overige aanbestedingsmogelijkheden 

Behalve een RAW-bestek kunt u ook andere besteksvormen voor beheermaatregelen op de markt brengen. Werkt u met offertes, specificeer dan de randvoorwaarden uitgebreid in de offerteaanvraag.

Meer informatie over aanbesteden

Meer informatie vindt u in de kennisbank bij Regels voor aanbesteding van overheidsopdrachten. Ook staat veel actuele informatie over aanbesteden op PIANOo van het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze website biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.

Aanbesteden rioolreiniging

Ook voor jaarlijks terugkerende activiteiten zoals rioolreiniging zijn een goede voorbereiding en aanbesteding belangrijk. Op de pagina Aandachtspunten voorbereiding en aanbesteding rioolreiniging vindt u specifieke aandachtspunten voor het aanbesteden van rioolreiniging, zoals de standaardvoorschriften, het programma van eisen, de aanbestedingsprocedure en de te verzamelen informatie en de kwaliteit daarvan.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel