Maatstaven zijn een getalsmatige uitwerking van de functionele eisen. Het GRP is de basis voor het opstellen van ingrijpmaatstaven voor de toestand van rioleringsobjecten. Daarin staan de functionele eisen en maatstaven voor de rioleringszorg voor de komende planperiode. In het GRP moeten de ingrijpmaatstaven staan die voor alle vrijvervalriolen op gemeentelijk grondgebied gelden. Deze ingrijpmaatstaven zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde’ omstandigheden in de gemeente. Dit betekent dat u die ingrijpmaatstaven alleen mag gebruiken bij een beoordeling voor strategische planvorming. De gewenste kwaliteit kunt u direct afleiden uit de ingrijpmaatstaf: het is die toestand waarbij de ingrijpmaatstaf nog niet is geconstateerd. De ingrijpmaatstaf is die grenstoestand waarbij u in principe moet ingrijpen. Een ingrijpmaatstaf beschrijft u met een grenswaarde per toestandsaspect volgens de NEN-EN13508-2 of een klasse volgens de classificatiemethodiek van de NEN 3399.

Voorbeeld: Stel dat de functionele eis in een GRP is: de riolen moeten onder alle omstandigheden waterdicht zijn. In die gemeente is dan de ingrijpmaatstaf voor strategische planvorming voor infiltratie: klasse 2 (NEN 3399). De gewenste kwaliteit voor het toestandsaspect BBF (infiltratie) is klasse 1 (NEN 3399).
 
NEN 3398 schrijft voor dat u de keuze van de maatstaven onderbouwt. Dit betekent dat u in een apart document de relatie moet leggen tussen de ‘gemiddelde’ omstandigheden binnen de gemeente en de gewenste kwaliteit van de riolen. De gemiddelde omstandigheden kunt u aanduiden als de basissituatie. De daarbij vastgestelde gewenste kwaliteit is de basiskwaliteit.

Vaststelling van de basiskwaliteit

Bij de bepaling van ingrijpmaatstaven voor alle riolen binnen de gemeente moet u met name rekening houden met de risico’s die u loopt als u geen actie onderneemt bij een aangetroffen toestandsaspect. De risico’s moeten binnen maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijven. Ze zijn daarmee primair een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, rekening houdend met wet- en regelgeving. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn:
 • Hoe groot is de kans dat inzameling en transport van afvalwater niet meer verzekerd zijn, waardoor:
  • ontoelaatbare emissies naar oppervlaktewater, bodem of grondwater optreden;
  • de volksgezondheid in het geding is;
  • ontoelaatbare overlast voor de omgeving optreedt?
 • Wat zijn de oorzaken en effecten (financieel en functioneel) van toestandsaspecten c.q. schades? 

Voorbeeld van vaststelling van de basiskwaliteit

In het GRP van gemeente X staat dat de ingrijpmaatstaf voor het toestandsaspect BAB (A t/m C) klasse 5 (NEN 3399) is en voor BAC (breuk/instorting) klasse 4 (NEN 3399).
De basiskwaliteit voor het toestandsaspect is dan:

 • BAB (A t/m C): klasse 1 en 4 (NEN 3399);
 • BAC: klasse 1 en 2 (NEN 3399).
Als de beheerder de in het GRP vastgestelde basiskwaliteit niet expliciet heeft onderbouwd, moet men in het beoordelingsproces bij de beargumenteerde oordeelsvorming alsnog alle lokale omstandigheden in beeld brengen. Inclusief de risico’s bij het niet of niet direct uitvoeren van maatregelen.

De gewenste kwaliteit in een specifieke situatie

Als u voor een specifiek onderzoeksdoel visuele inspectie vanuit het riool toepast, moet u de gewenste kwaliteit voor die situatie beschrijven. Pas dan kunt u goed beoordelen. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
 1. Beschrijf de relatieve verschillen tussen de basissituatie en de specifieke situatie. Maak daarbij zo nodig gebruik van de checklist uit paragraaf 9.3.3 (‘Lokale factoren’) in NEN 3398.
 2. Bepaal de ingrijpmaatstaven voor elk toestandsaspect (hoofdcode, eventuele karakteriseringscode en de grenswaarde (NEN-EN13508-2) of klasse (NEN 3399)). Houd hierbij rekening met de verschillen uit stap 1. Beargumenteer de keuze van de (ingrijp)maatstaven, waarbij u per deelgebied aandacht schenkt aan de risico’s van het niet goed functioneren van de riolering.
 3. Bepaal de gewenste kwaliteit van de riolen (aangeduid als ‘deelkwaliteit locatie X’).
 4. Leg de stappen 1, 2 en 3 vast in een document.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel