Binnen uw beheerstrategie hebt u per asset (beheerobject) vastgesteld waaraan de toestand minimaal moet voldoen. Dit hebt u in het GRP vastgelegd in doelen, functionele eisen en maatstaven. Bij het beoordelen stelt u de verschillen vast tussen de minimaal gewenste situatie en de werkelijke situatie op basis van de inspectieresultaten, metingen en berekeningen. Om de verschillen op te heffen, stelt u maatregelen vast op grond van:

  • aard van de afwijking;
  • ernst van de afwijking;
  • tijdstip van uitvoering;
  • prioriteit en risico van het moment van de geplande uitvoering.

Maatregelen onderdeel van integraal beheerplan openbare ruimte

Het beoordelen van de objecten staat niet op zichzelf, er is altijd afstemming nodig met het functioneren van het stelsel als (deel)systeem (zie figuur A). Uiteindelijk moet u komen tot een samenhangend en ge├»ntegreerd maatregelpakket voor de gehele riolering in strategische en operationele planningen. Daarbij moet u onder meer rekening houden met de gewenste kwaliteit van de openbare ruimte, maatregelen van andere beheerders en het functioneren van het gehele afvalwatersysteem. Deze afstemming neemt u ook op in het GRP. Het maatregelenpakket voor de riolering is uiteindelijk onderdeel van een integraal beheerplan voor de totale openbare ruimte van de gemeente.

Figuur A Beoordelingsproces (Bron: Stichting RIONED)Vergroot afbeelding

 

In dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Maatstaven: Hier leest u waaraan maatstaven voor de riolering moeten voldoen, welke factoren een rol spelen om tot goede maatstaven voor de toestand van objecten te komen, hoe u maatstaven vaststelt en hoe u ze omschrijft en gebruikt bij de oplevering van nieuwe riolen.
  • Beoordelen van opleverinspecties: Hier leest u waarop u controleert bij de oplevering van nieuw aangelegde riolen en wat u moet doen als de objecten niet aan de eisen voldoen.
  • Beoordelen voor strategische planningen: Op basis van inspectie- en andere onderzoeksresultaten maakt u een strategische planning voor de lange termijn (meer dan 5 jaar vooruit in de tijd). Hier leest u hoe u beoordeelt voor strategische planningen voor de levensduur, het hydraulisch functioneren en de waterkwaliteit van de riolering.
  • Beoordelen voor een operationele planning: In een operationele planning werkt u de strategische plannen verder uit. Op basis van de inspectie- en andere onderzoeksresultaten bepaalt u welke maatregelen wanneer nodig zijn en voor welke objecten monitoring of nader onderzoek nodig is. Hier leest u hoe u dit aanpakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel