In relatie tot de grondwaterzorgplicht moet de gemeente per situatie beoordelen welke maatregelen doelmatig zijn. Bij deze afweging spelen de aard, omvang, schaal en duur van te verwachten of ontstane problemen een rol en de kosten van de mogelijke maatregelen. De gemeente heeft hierbij de nodige beleidsvrijheid. Wel moet zij haar beleid motiveren: waarom iets wel of juist niet doen? Dit volgt uit het 'motiveringsbeginsel' als een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals verankerd in de Algemene wet bestuursrecht.

Wat is doelmatig?

De gemeente hoeft dus niet overal waar (weleens) overlast is ontwateringsmiddelen aan te leggen. Wanneer in een wijk sprake is van grondwateroverlast, wil dit immers nog niet meteen zeggen dat de aanleg van drainage doelmatig is. Als een drainagestelsel in de openbare ruimte geen of nauwelijks effect heeft op de grondwaterstand op particulier terrein – denk aan een gebied dat op kleigrond is gebouwd – dan zou het zonde van het geld zijn om zo’n stelsel aan te leggen. Ook is het niet doelmatig om een potentiële schade van bijvoorbeeld € 5.000 te bestrijden met maatregelen die een veelvoud van dit bedrag kosten. Bij het besluit om wel of geen voorzieningen in de openbare ruimte aan te brengen, kan de gemeente ook nagaan welke particulieren zelf maatregelen hebben getroffen om overlast te bestrijden. Dat kan een reden zijn om klagende bewoners en bedrijven op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen (waar dit in alle redelijkheid is te vragen) of te wijzen op de bepalingen van de bouwregelgeving (zie Particuliere eigenaar).

Gemeente moet zorgvuldig te werk gaan

Bij de doelmatigheidsafweging moet de gemeente zorgvuldig te werk gaan. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel uit de Algemene wet bestuursrecht moet zij zich door (soms onafhankelijk) onderzoek een goed beeld vormen van de bij het besluit of de feitelijke maatregel betrokken belangen. Daarbij komt het aan op een goede motivering van de beslissing om wel of juist geen maatregelen te treffen. Als de gemeente geen mitigerende (verzachtende) en/of compensatiemaatregelen neemt, kunnen belanghebbenden betogen dat zij in strijd handelt met haar zorgplicht. De gemeente moet klachten serieus nemen, maar dat houdt niet automatisch in dat zij elk individueel probleem moet oplossen.

Onderzoek

Onderzoek kan op veel manieren plaatsvinden. Hierbij is onder meer van belang dat er een redelijke balans is tussen de (kosten voor de) onderzoeksinspanning en de omvang van de (mogelijke) schade.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel