De gemeentelijke grondwaterzorgplicht is alleen van toepassing op het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen in de openbare ruimte (art. 3.6 lid 1 Waterwet). De gemeente is niet verplicht om maatregelen te nemen op particuliere percelen, dat is de eigen verantwoordelijkheid van particulieren. Eigenaren moeten immers zelf zorgen voor een goede staat van de percelen en gebouwen die zij bezitten. Waar nodig moeten zij zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen treffen (zie Particuliere eigenaar).

Waterhuishoudkundige maatregelen in het openbare terrein

Artikel 3.6 lid 2 van de Waterwet bepaalt dat onder de waterhuishoudkundige maatregelen in de openbare ruimte ook de verwerking van het ingezamelde grondwater valt. Hieronder worden in ieder geval begrepen "de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringstechnisch werk". Concreet kunt u denken aan de aanleg en het beheer van drainagevoorzieningen. Is het doelmatiger om (deels) waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen te nemen op particulier terrein en gaan de betrokken eigenaren daarmee akkoord? Dan zijn dergelijke maatregelen door de gemeente wel mogelijk, maar zij is hiertoe niet verplicht. Uiteraard mag de gemeente niet zomaar werken in of op de grond van perceeleigenaren (zie Zeggenschap over grond).

Grondwateronttrekkingen en mogelijke lozingen

Veel riolen liggen onder of op het grondwaterpeil. Hierdoor zijn voor werkzaamheden aan de riolering (zoals aanleg of vervanging van een riool) soms grondwateronttrekkingen nodig. Het waterschap is het bevoegd gezag voor deze grondwateronttrekkingen. Check de keur en de zogenoemde Algemene Regels van het betreffende waterschap of deze onttrekking vergunning- of meldingsplichtig is. De juridische aspecten van lozingen bij grondwateronttrekkingen vindt u in Lozen in het riool vanuit de openbare ruimte.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel