In dit onderdeel van de kennisbank vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Definities, begrippen, stoffen en parameters: Hier vindt u een toelichting op belangrijke termen, afkortingen en begrippen. Wanneer is bijvoorbeeld een stof opgelost? En wanneer spreek je over gesuspendeerd materiaal? Wat is CZV, BZV en TZV, en wat is het verschil tussen die termen? In welke vormen komen we de nutriënten stikstof en fosfor tegen in het water? Wat zijn microverontreinigingen eigenlijk? En welke zware metalen spelen een rol?
  • Waterkwaliteitsproblemen en -effecten: Bij een waterkwaliteitsprobleem wordt soms (al dan niet terecht) gewezen naar de riolering als mogelijke bron of oorzaak. Voorbeelden zijn stinkend oppervlaktewater, vissterfte door zuurstoftekort of acute toxiciteit, groene soep door eutrofiëring, botulisme en blauwalg. Dit deel beschrijft enkele veelvoorkomende problemen, hun mogelijke oorzaken, oplossingsrichtingen en (waar beschikbaar) praktijkvoorbeelden.
  • Kaderrichtlijn Water (KRW): De KRW is de belangrijkste Europese regelgeving op het gebied van waterkwaliteit. Voor de grootste 711 waterlichamen in Nederland (en ook steeds vaker voor kleiner (stads)water) wordt de waterkwaliteit bepaald (en worden bijbehorende maatregelen geformuleerd) aan de hand van de KRW-methodiek. Naast een toelichting op begrippen als MEP, GEP en prioritaire stoffen bevat dit deel informatie over de huidige oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland volgens de laatste KRW-beoordeling in 2015.
  • Ecologische Sleutelfactoren (ESF): Het is niet altijd eenvoudig te begrijpen waarom de kwaliteit van oppervlaktewater soms goed en soms ook slecht is. De waterkwaliteit en de ecologie zijn namelijk het resultaat van allerlei factoren die samen bepalen of planten en dieren wel of niet kunnen overleven of juist te veel voorkomen. Maar om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is wel enig begrip nodig van het ecologisch functioneren. Daarom heeft STOWA de Ecologische Sleutelfactoren (ESF) ontwikkeld. Met deze systematiek kan de waterbeheerder alle aspecten van een watersysteem analyseren, kijken waar knelpunten zitten en de juiste maatregelen opstellen.

N.B. Dit onderdeel over waterkwaliteit biedt alleen basisinformatie over een begrip of proces. Op de paginas vindt u verwijzingen naar aanvullend (bron)materiaal.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel