In Wel of niet afkoppelen? krijgt u inzicht in de mogelijke positieve en negatieve effecten van afkoppelen aan de hand van zeven thema's, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

In Wateroverlast aanpakken vindt u de hoofdlijnen hoe wateroverlast ontstaat en hoe u dat kunt oplossen. In dit gedeelte vindt u ook de informatie uit de Visie Klimaatverandering, hevige buien en riolering die RIONED in 2007 uitgebracht heeft maar nog steeds actueel is.

Ontwikkelingen in klimaat en neerslag gaat in op de verwachte veranderingen in het klimaat en hun gevolgen voor het stedelijk waterbeheer.

Wateroverlast aanpakken geeft een aantal interessante praktijkvoorbeelden.

Stedelijke hydrologie geeft inzicht in de hydrologische cyclus, de regen die valt en lokaal en/of regionaal in de bodem of het watersysteem terecht komt. Daarbij vindt u ook de basiskennis grond-, hemel- en oppervlaktewater die u nodig heeft. Meer infomatie vindt u ook in het webinar 'Waar blijft het water tijdens en na klimaatbuien?'.

Water en volksgezondheid laat zien welke gezondheidsrisico’s bij water relevant zijn en hoe u die kunt inschatten en er op slimme wijze mee kunt omgaan. Ook vindt u de gebruikelijke indicatoren voor ziekteverwekkers. Wilt u meer weten over corona? Raadpleeg dan het webinar Gezond rioleren en veilig stadswater in en buiten coronatijd of de nieuwsartikelen Je krijgt corona van besmette mensen en Voorkomen van verspreiding van SARS-CoV-2 door riolering in gebouwen.

Waterkwaliteit kan overgaan in een waterkwaliteitsprobleem als er ongewenste chemische of biologische processen plaatsvinden. U vindt definities, begrippen, stoffen en parameters, de waterkwaliteitsproblemen en hun effecten, de Kaderrichtlijn Water en de Ecologische sleutelfactoren. Meer over waterkwaliteit vanuit maatschappelijk perspectief vindt u ook in de Visie Stadswaterkwaliteit.

Rioolstelsels lozen via allerlei routes water en stoffen in het ontvangende oppervlaktewater. Hoe groot zijn die emissies en hoe verhoudt de vuiluitworp vanuit de riolering zich tot de emissie vanuit andere bronnen, zoals chemische industrie, landbouw en verkeer? Emissies rioolstelsels geeft een overzicht.

Energiegebruik in het waterbeheer geeft u inzicht in de energetische aspecten van het stedelijk waterbeheer.

Hergebruik energie en grondstoffen laat zien onder welke voorwaarden thermische energie uit rioolwater teruggewonnen kan worden. Dit gedeelte gaan we nog uitbreiden.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel