Vragen die bij de acceptatie spelen, zijn bijvoorbeeld:

  • Is de opdracht uitgevoerd volgens de uitvoeringsvoorwaarden?
  • Zijn alle producten opgeleverd? Afhankelijk van het soort onderzoek kunt u hierbij denken aan het RibX-bestand, beeldmateriaal, codecs , samenvattende rapportage en werktekeningen.
  • Voldoen de producten aan de voorwaarden die u hebt gesteld?

Afspraken vooraf

Vooraf hebt u met het inspectiebedrijf (of onderzoeksbureau) afgesproken wanneer en hoe vaak u het werk controleert en de (tussen)resultaten ontvangt. Door in een vroeg stadium samen de kwaliteit van het werk te bespreken, voorkomt u teleurstelling achteraf (zie Startwerkoverleg).

Controle bij de uitvoering

Wanneer u tijdens de uitvoering controleert, kunt u de kwaliteit van de werkzaamheden waar nodig bijsturen. Controle bij de uitvoering heeft ook een preventieve werking. Deze controle kan met beperkt dagelijks toezicht, waarbij u let op:

  • of de werkomstandigheden voldoen aan de voorschriften in het programma van eisen;
  • de uitvoeringswijze: de juiste verkeersmaatregelen, inrichting van het werkterrein, afsluitingen in het riool, onvoorziene omstandigheden en ad-hocbijsturing;
  • meldplicht van de inspecteur naar uw toezichthouder bij bijzondere omstandigheden en op akkoord voor meerwerk.

Tijdens de uitvoering kunt u ook steekproefsgewijs de registratie van waarnemingen controleren.

Controle na afronding (deel)opdracht

U kunt de uitvoering achteraf alleen controleren op basis van het geleverde beeldmateriaal en op basis van de waarnemingen (rapportage en foto’s) van uw toezichthouder. Deze controle moet u binnen de in het contract gestelde termijn uitvoeren, anders vervalt uw aanspraak op garantie.

Controle visuele inspecties op basis van model-PVE

Voor visuele inspecties gebaseerd op het Model Programma van Eisen visuele inspectie is vastgelegd dat u de kwaliteit controleert via een steekproef. U controleert in de steekproef:

  • of de opgeleverde gegevens en beeldmateriaal voldoen aan de eisen in het programma van eisen;
  • of de inspecteur geen toestandsaspecten gemist of onterecht gerapporteerd heeft;
  • of de inspecteur de toestandsaspecten goed heeft beschreven en de kwantificering correct is.

In de toelichting van het model-PVE is de controle voor enkele voorbeelden uitgewerkt. Ook staan in het model enkele voorwaarden waarvan het inspectiebedrijf mag uitgaan. Zo moet degene die de controlesteekproef uitvoert deskundig zijn en moet het inspectiebedrijf de resultaten van de steekproef op tijd ontvangen.

Discussie over waarnemingen

De inspecteur en u als beoordelaar kunnen beiden fouten maken bij het waarnemen van toestandsaspecten. Daarom is het belangrijk dat u met elkaar in gesprek gaat als u niet hetzelfde hebt waargenomen. Komt u er niet uit? Laat dan een inspectiedeskundige die niet bij het project is betrokken de registratie controleren.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel