Het project ‘Stofstromen’ gebruikt diverse termen voor de stofstromen van het ene naar het andere compartiment. Ten eerste is het onderscheid tussen ‘emissie’ en ‘belasting’ relevant. Emissies zijn de vrachten van verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt.

De belasting bestaat uit de som van directe emissies, de effluenten, overstorten en regenwaterriolen. Verder komen hierbij nog de overdrachten van de vervuiling tussen milieucompartimenten (bodem en lucht): de atmosferische depositie op het oppervlaktewater en uit- en afspoeling van bodems. De aanvoer van vervuiling via rivieren uit het buitenland is niet in de belasting meegenomen, omdat buitenlandse bronnen deze veroorzaken.

Bij emissies is onderscheid mogelijk in directe emissies naar het oppervlaktewater en indirecte emissies naar het rioolstelsel. De indirecte emissies bereiken slechts deels het oppervlaktewater, omdat een deel door zuivering achterblijft of afbreekt in rwzi’s. De restvervuiling loost via het gezuiverde afvalwater (effluent) op het oppervlaktewater, of voert af via het zuiveringsslib. Bij sterke regenval treden soms riooloverstorten in werking, waardoor een deel van het afvalwater ongezuiverd in het oppervlaktewater terechtkomt. Figuur A geeft inzicht in de onderscheiden stromen.


Figuur A Onderscheid emissie en belasting (Bron: www.natuurenmilieucompendium.nl)

Ten tweede is het onderscheid tussen ‘belasting’ en ‘waterkwaliteitseffect’ van belang. Afhankelijk van de feitelijke toestand en eigenschappen van het oppervlaktewater, leidt de belasting (in termen van hoeveelheid vervuiling per tijdseenheid op oppervlaktewater) tot een bepaald waterkwaliteitseffect in het oppervlaktewater. In de praktijk ontstaat de verwarring door het gebruik van het woord ‘immissie’ voor zowel de belasting als het effect. In deze rapportage is immissie synoniem voor belasting. Dit project gaat uit van de belasting en de effecten daarvan op het oppervlaktewater op verschillende schaalniveaus.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel