Belangrijkste doelen

  • Het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) beschrijft het stedelijk watersysteem en de bijbehorende voorzieningen en objecten tot in detail. Hiermee biedt het SSW belangrijke basisinformatie over het systeem voor het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) , voor de beheerders van zuivering, oppervlaktewater, wegen, groen en openbare ruimte en voor de ruimtelijke planvorming.
  • Het SSW geeft ook gedetailleerd inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het stedelijk watersysteem. Dit inzicht is belangrijk om het beheer van de infrastructuur en het treffen van maatregelen bij te kunnen sturen.
  • Met de informatie in het SSW kunt u als stedelijk waterbeheerder beoordelen of het systeem voldoet aan de gestelde eisen in het GRP en vanaf 2021 de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma en -plan.
  • Met de informatie in het SSW kunt u waar nodig maatregelen verkennen en hydraulisch en/of milieutechnisch doorrekenen om de gestelde doelen (alsnog) te halen.

SSW en GRP/omgevingsvisie, -programma en -plan

Hoe verhoudt het SSW zich tot het GRP en vanaf 2021 de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma en -plan?

Het GRP is een beleidsplan en doet uitspraken over:

  • het beschermingsniveau voor besmettingsrisico’s (volksgezondheid);
  • het beschermingsniveau voor water op straat/ wateroverlast (veiligheid);
  • de ambitie om een bepaalde waterkwaliteit te bereiken (milieu);
  • de ambitie om ruimte voor water te creëren (belevingswaarde).

In principe moet uw gemeente deze doelen en de daarvoor benodigde financiële middelen in het GRP op bestuurlijk niveau hebben afgewogen. In de praktijk zal vaak sprake zijn van een wisselwerking tussen het SSW en het GRP. Het is immers lastig om bestuurlijke keuzes te maken als de (financiële) consequenties van een na te streven beschermings - of ambitieniveau nog niet bekend zijn. Geef daarom in het SSW duidelijk aan of u een voorschot hebt genomen op het te hanteren ambitie- of beschermingsniveau (ambtelijke randvoorwaarde) of dat u het hebt overgenomen uit het GRP (bestuurlijk uitgangspunt). Het is geen ambtelijke taak om doelen bij te stellen vanuit praktische haalbaarheid. Laat eventuele afwijkingen van het GRP in het SSW daarom ook bestuurlijk accorderen.

Meer informatie over de achtergronden van het beleidskader vindt u in Beleid.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel