Het kennisbankonderdeel 'opstellen BRP'  wordt op dit moment herzien. De planning is om de herziene versie in de zomer van 2020 te publiceren. Dit is door de Coronacrisis later dan gepland. Daarom kunt tot die tijd het concept raadplegen.

Ongeveer 10 jaar geleden is de leidraadmodule BRP voor het laatst herzien en in die herziening heeft het gebruik van metingen een plaats gekregen naast het gebruik van rekenmodellen. Tevens is een aanzet gegeven voor het opnemen van de grondwaterzorgplicht in het BRP. 

Inmiddels is het werkveld verder verbreed met de stresstest en de verkenning van maatregelen gericht op klimaatadaptatie. Daarnaast is in de kennisbank "Modelleren hydraulisch functioneren" herzien en gepubliceerd. 

De lopende herziening van de module 'BRP' voorziet in het aansluiten op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij worden naast traditionele rekenmodellen steeds meer nieuwe soorten modellen ingezet, al dan niet in combinatie met metingen en meldingen. Zo wordt het functioneren van de voorzieningen waarmee de gemeente invulling geeft aan de gemeentelijke zorgplichten in beeld gebracht.

De verbreding van de opzet maakt dat de oude term  'BRP' de lading niet meer goed dekt. U gaat de herziening vinden met de term Systeemoverzicht Stedelijk Water ervoor.

Het SSW bestaat in opzet uit vier verschillende inhoudelijke modules:

  1. Beschrijving voorzieningen;
  2. Beschrijving functioneren voorzieningen;
  3. Evaluatie functioneren voorzieningen;
  4. Verkenning maatregelen/varianten.

De eerste drie modules moeten altijd aan de orde komen en de vierde alleen indien maatregelen benodigd zijn. Elke module omvat in principe alle gemeentelijke zorgplichten (afvalwater, hemelwater en grondwater) en de voorzieningen die benodigd zijn voor het invullen van deze zorgplichten.

Inhoud module I. Beschrijving voorzieningen

De beschrijving voorzieningen omvat voor riolering, ontwateringssystemen en openbare ruimte (voor zover relevant voor de gemeentelijke hemelwatertaak) een beschrijving van het systeem, de hoofdstructuur en de geometrie. Hierbij speelt kaartmateriaal een centrale rol. Qua presentatievorm hoeft u dan niet alleen te denken aan ‘platte’ kaarten, maar ook aan GIS-gebaseerde gelaagde en interactieve presentatievormen. 

Inhoud module II. Beschrijving functioneren voorzieningen

u beschrijft in de tweede module het hydraulisch en emissietechnisch functioneren van het stedelijke watersysteem met behulp van rekenmodellen. Het kennisbankonderdeel Modelleren van het hydraulisch functioneren vormt hiervoor de basis. Daarnaast beschrijft u in deze module het functioneren met behulp van hydraulische metingen en meldingen van bijvoorbeeld stank, wateroverlast, natte kelders. Zie voor het opzetten, beheren en gebruiken van metingen het nieuwe Kennisbankonderdeel Meten.

Inhoud module III. Evaluatie functioneren voorzieningen

In het GRP stelt u de ambities en beschermingsniveaus vast, terwijl u in het SSW toetst of hieraan met de huidige voorzieningen wordt voldaan (op basis van modellering, metingen en meldingen) of kan worden voldaan (op basis van modelberekeningen). De criteria waaraan moet worden voldaan is dus niet overal hetzelfde, maar volgt uit het GRP. U kunt hierbij denken aan  toetsingscriteria op de volgende aspecten:

  • Hydraulisch functioneren van rioolstelsels (gescheiden/gemengd, drukriolering) bij droogweer en bij een maatgevende neerslaggebeurtenis
  • Hydraulisch functioneren van het stedelijke gebied – inclusief de openbare ruimte – bij extreme neerslag. U evalueert daarbij alle systeemonderdelen van ‘goot tot sloot’ op basis van modellen en meldingen.
  • Emissietechnisch functioneren van gemengde rioolstelsels (emissies via overstorten en randvoorzieningen) en emissietechnisch functioneren van hemelwaterstelsels – bij hemelwateruitlaten speelt de prevalentie van foutaansluitingen een grote rol. 
  • De waterbalans van het stedelijk gebied ofwel de aard en omvang van de rioolvreemdwaterproblematiek.
  • Het hydraulisch functioneren van de bodem en het ontwateringssysteem en -voorzieningen onder condities van hoge grondwaterstanden en droogte.
  • H2S-problematiek (stank en aantasting) op basis van meldingen, inspecties en eventueel modelberekeningen

Verschil tussen module II en module III

Module II en module III (beschrijving respectievelijk evaluatie van het systeemfunctioneren) zijn aparte modules, omdat verschillende gebruikers c.q. lezers van het SSW doorgaans verschillende informatiebehoeften hebben. Het alleen beschrijven van het huidig functioneren is voor de beheerder zelf zeer nuttig (interne kennisborging). Voor overleg met ‘externe’ partijen vanuit zuiveringsbeheer, oppervlaktewaterkwantiteits- en kwaliteitsbeheer, wegbeheer of groenbeheer is vooral de evaluatie van dit functioneren relevant.

Inhoud module IV. Verkenning maatregelen

De vierde module is alleen nodig als in module III blijkt dat er sprake is van een opgave of wanneer bijvoorbeeld door uitbreidingen of inbreidingen de omgeving van de bestaande voorzieningen sterk verandert. Bij de verkenning van maatregelen ligt de nadruk op ontwerp en dimensionering, waar nodig ondersteund met modelberekeningen. Voor de financiële uitwerking van maatregelen kunt u in de Kennisbank terecht bij het onderdeel Financiën. Deze financiële uitwerking hoort ook thuis in het GRP en in meer detail in de projectramingen.


Twee webinars gaan in op het SSW en de rol die het speelt als kader voor modelstudies. Op 22 april 2020 was er voor opdrachtgevers het webinar Opdracht geven voor een modelstudie en op 15 april 2020 het webinar Modelleren hydraulisch functioneren, dat modelleurs wegwijs maakt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel