Waarom een nieuwe naam?

De naam Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) drukt uit dat: 

 • de zorgplichten voor het stedelijk waterbeheer breder zijn dan alleen de riolering (ondergrondse infrastructuur), het gaat om al het water binnen de scope van de gemeentelijke zorgplichten;
 • het gaat om het systeemfunctioneren, ofwel de samenhangende riolerings-, oppervlaktewater- en grondwatersystemen en -voorzieningen in de bebouwde omgeving in beheer bij gemeente, bewoners, bedrijven en waterschap;
 • het systeemfunctioneren en de evaluatie daarvan niet uitsluitend worden gebaseerd op modelsimulaties (zoals in het basisrioleringsplan (BRP) gebruikelijk was), maar ook op beschikbare metingen, meldingen, klachten, ervaringen en inspectie- en andere onderzoeksresultaten.

Inhoud SSW

Het SSW bestaat uit vier inhoudelijke delen:

 1. Beschrijving van het (stedelijk) watersysteem alle deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater, bijbehorende voorzieningen en objecten, en het oppervlaktewatersysteem).
 2. Beschrijving van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
 3. Evaluatie van het functioneren van het stedelijk watersysteem.
 4. Maatregelen.

De eerste drie delen moet u altijd uitwerken, het vierde alleen als het systeem niet voldoet aan de gestelde eisen en dus maatregelen nodig zijn. Elk deel omvat in principe alle gemeentelijke zorgplichten (afval-, hemel- en grondwater) en de voorzieningen waarmee de gemeente deze zorgplichten invult.

Informatie in dit onderdeel

Dit kennisbankonderdeel kunt u lezen als een doorlopend verhaal. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding: Hier leest u over de historische achtergrond en ontwikkelingen, het doel, de afbakening, de uitgangspunten en de opzet van het SSW.
 • Totstandkomingsproces SSW: Op deze pagina's vindt u een stappenplan om tot een SSW te komen, hoe u het plan afstemt op het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en met derden, en hoe u controleert of het SSW voldoet aan alle eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden.
 • Deel I. Beschrijving stedelijk watersysteem: Naast een geografisch overzicht van de locatie van (deel)systemen, voorzieningen en objecten beschrijft u in deel I hoe het stedelijk watersysteem op hoofdlijnen werkt. U leest hoe u dit aanpakt.
 • Deel II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem: In dit deel beschrijft u het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het stedelijk watersysteem. Anders dan in het BRP onderbouwt u het functioneren niet alleen met modelberekeningen, maar ook met informatie uit klachten, meldingen, ervaringen en resultaten van metingen, inspecties en ander onderzoek.
 • Deel III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem: In het GRP staan de kaders en ambities voor de watertaken, terwijl u in het SSW toetst of het stedelijk watersysteem hieraan met de huidige deelsystemen en voorzieningen voldoet (op basis van metingen en meldingen) of kan voldoen (op basis van modelberekeningen). Deze pagina's gaan in op de evaluatie per zorgplicht (afval-, hemel- en grondwater).
 • Deel IV. Maatregelen: Als uit de evaluatie in deel III blijkt dat het stedelijk watersysteem niet voldoet aan de GRP-eisen, zijn maatregelen nodig. Op deze pagina's vindt u mogelijke maatregelen om het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van de deelsystemen voor afval-, hemel- en grondwater te verbeteren en hoe u deze beschrijft in het SSW.
 • Rapportage: Met een SSW-rapport kunt u kennis, inzichten en voornemens delen met betrokkenen en belanghebbenden. Hier vindt u handvatten om tot een overzichtelijk en gebruikersvriendelijk rapport te komen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel