Afbakening zorgtaken

De Wet gemeentelijke watertaken (vanaf 2021 de Omgevingswet art. 2.16) verdeelt de gemeentelijke watertaken (zorgplichten) in taken voor afval-, hemel- en grondwater. De Omgevingswet beschrijft verder een optionele gemeentelijke rol voor de (decentrale) zuivering van stedelijk afvalwater (als gemeente en waterschap hiertoe gezamenlijk besluiten) en voor het beheer van oppervlaktewatersystemen (voor zover toebedeeld in een omgevingsverordening). Deze optionele zorgtaken zijn in dit kennisbankonderdeel (nog) niet uitgewerkt. Maar het SSW speelt wel een rol in alle gemeentelijke watertaken. Dus is bij uw gemeente sprake van aanvullende zorgtaken? Neem deze dan op in het SSW.

Geografische afbakening

Het SSW richt zich op een specifiek omschreven gebied. Dat kan een hele gemeente (inclusief het zogenaamde buitengebied), een bemalingsgebied, een kern of enkele kernen zijn.

Afbakening in de tijd

In het SSW moet u de planperiode aangeven, bijvoorbeeld met een ‘harde’ einddatum voor de geldigheid van het plan. Maar u kunt ook aangeven dat de geldigheid eindigt als bepaalde omschreven uitgangspunten of randvoorwaarden wijzigen. Bijvoorbeeld als het aantal woningen met meer dan 5% groeit, een bedrijventerrein op komst is of de gemeente de beoordelingscriteria in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) herziet.

Randvoorwaarden

Door de afbakening van het SSW ontstaan randvoorwaarden. Denk hierbij aan:

  • afspraken met zuiverings- en waterbeheerders in optimalisatiestudies (OAS) en waterplannen (als het goed is, zijn deze afspraken ook verankerd in het GRP);
  • randvoorwaarden van de ruimtelijke ordening in omgevings- of bestemmingsplannen;
  • randvoorwaarden in de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening;
  • overige wet- en regelgeving;
  • de beheerwijze van de oppervlaktewaterpeilen (in verband met de grondwaterzorgplicht en de drempelhoogten van overstorten);
  • de wijze van operationeel rwzi-beheer (bijvoorbeeld de aansturing van gemalen).
U moet nagaan of binnen de SSW-planperiode naar verwachting wijzigingen in deze randvoorwaarden optreden en hiermee rekening houden in de beschrijving en evaluatie van het functioneren van het stedelijk watersysteem . Veranderen de randvoorwaarden onvoorzien en hebben ze belangrijke invloed op het functioneren van het systeem? Dan kan het zijn dat u een nieuw SSW moet opstellen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel