Hydraulisch functioneren

De beschrijving van het hydraulisch functioneren van hemelwaterstelsels lijkt in de basis op die van openbare openbare vuilwaterstelsels. U kunt onderscheid maken in het functioneren tijdens maatgevende buien en extreme neerslag . Als basis gebruikt u de rekenresultaten van een hydrodynamisch model , aangevuld met meldingen, klachten en ervaringen, metingen van neerslag, waterstanden en debieten , en inspectieresultaten.

Overloop en lediging

Voor waterbergende en watervertragende hemelwatervoorzieningen (zoals infiltratievoorzieningen en groen daken ) kunt u specifiek de volgende informatie opnemen:

  • hoe vaak overloopconstructies in werking treden;
  • de berekende en/of gemeten ledigingstijd.

Milieutechnisch functioneren

Ook de beschrijving van het milieutechnisch functioneren van hemelwaterstelsels beschrijft u op dezelfde manier als die van openbare vuilwaterstelsels.

Vuiltransporterend/vuilinsluitend vermogen

U geeft een overzicht van de locaties met een verhoogde kans op afzettingen, zoals zinkers, buizen onder tegenschot en/of bij lage stroomsnelheden.

Emissie via uitlaten

Door de overstortende volumen te vermenigvuldigen met een band­breedte in vuilgehalten van afstromend hemelwater, krijgt u een indruk van de jaarlijkse vuillast. Vele stoffen kunnen relevant zijn voor het ontvangende watersysteem (zie het kennisbankonderdeel Waterkwaliteit). De Database kwaliteit afstromend hemelwater 2007-2020 geeft inzicht in concentraties in afstromend hemelwater die in Nederland voorkomen. De bandbreedtes in concentraties zijn erg groot, niet alleen tussen verschillende locaties maar ook tussen verschillende opeenvolgende neerslagafstromingsgebeurtenissen. Gebruik rekenconcentraties uit de literatuur daarom met voorzichtigheid. Gebruik lokale metingen als u nauwkeurige emissiegegevens nodig hebt.

Foutaansluitingen

In tegenstelling tot vuilwaterstelsels mogen uit hemelwaterstelsels geen lozingen van (verdund) afvalwater voorkomen. In de praktijk gebeurt dit vaak toch door foutaansluitingen van afvalwater op het hemelwaterstelsel. U moet in het SSW vermelden of en waar risico's op foutaansluitingen bestaan. Een theoretische benadering op basis van alleen modelberekeningen volstaat hiervoor niet. U kunt hiervoor als eerste stap meldingen en waarnemingen van de buitendienst gebruiken. Aanwijzingen voor vervuiling van hemelwaterstelsels met afvalwater kunnen bijvoorbeeld wc-papier in het oppervlaktewater en stankklachten zijn.

Specifiek voor bemalen hemelwaterstelsels (verbeterd gescheiden stelsels) kunt u daarnaast verpompte volumes analyseren om de aanwezigheid van dwa in beeld te brengen en de variatie daarvan over de dag. Weinig variatie duidt op constante instroom (bijvoorbeeld grondwater), een dagelijks patroon is een sterke aanwijzing voor afvalwaterlozingen.

Hebt u aanwijzingen voor foutaansluitingen op het hemelwaterstelsel? Doe dan vervolgonderzoek naar de oorzaken en effecten (zie het kennisbankonderdeel Inspectie en toestandsbeoordeling).

Invloed grondwater

In hemelwatersystemen waarop drainage is aangesloten, kan de kwaliteit van het grondwater de emissie via hemelwateruitlaten sterk beïnvloeden. Zo komen lokaal soms hoge arseenconcentraties in de bodem voor. Verder kunnen afzettingen van ijzer (oer) voorkomen. Beschrijf deze invloeden op de emissie ook in het SSW.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel