Hydraulisch functioneren

Openbare grondwatervoorzieningen moeten het grondwaterpeil reguleren. Met grond­waterstandmetingen en praktijkervaringen beschrijft u hoe de voorzieningen functioneren. Hoge grondwaterstanden duiden op het gebrek aan of slecht functionerende ontwateringsstelsels, lage grondwaterstanden op (langdurige) droogte.

Figuur A Weergave gemeten grondwaterstanden, inclusief maaiveldniveau Vergroot afbeelding

Grondwaterstanden

Om het hydraulisch functioneren van de openbare grondwatervoorzieningen te kunnen beschrijven, moet in elk geval in die delen waar u grondwateroverlast of -onderlast verwacht een grondwaterstandmeetnet aanwezig zijn. Ook moeten voldoende metingen beschikbaar zijn: per voorziening minimaal één meetreeks van een aaneengesloten jaar (liefst langer) met minimaal een waarneming per dag, maar liever een waarneming per uur. Bij een korte meetreeks moet u geen definitieve conclusies over het functioneren trekken, een relatief droog of nat jaar kan veel uitmaken. Hoe u een grondwatermeetnet opzet, vindt u in het kennisbankonderdeel Grondwateronderzoek.

TNO beheert een groot landelijk grondwatermeetnet. De gegevens hiervan zijn bruikbaar en toegankelijk voor derden en kunnen waardevolle aanvullende (langetermijn)informatie geven.

Praktijkervaringen grondwateroverlast

Praktijkervaringen van bewoners, woningbouwverenigingen en groenbeheerders geven ook informatie over grondwateroverlast en dus over het hydraulisch functioneren van drainagestelsels. Overigens betekent grondwateroverlast niet altijd dat de ontwatering slecht functioneert. Wateroverlast in tuinen of kruipruimten kan ook andere oorzaken hebben, zoals lekkage in de hemelwaterafvoer, zetting of stoorlagen in de bodem.

Theoretische beschrijving

Een theoretische beschrijving van de werking van bestaande grondwatervoorzieningen is vaak niet zinvol. De onderhoudsstaat van drainagestelsels kan onduidelijk zijn, waardoor het niet bekend is hoeverre drainagebuizen zijn dichtgeslibd. Daarnaast ontbreekt vaak gedetailleerde informatie over de lokale bodemopbouw en doorlatendheid van de bodem.

Milieutechnisch functioneren

Bij ontwatering is de kwaliteit van bodem en grondwater van belang. Tenslotte kan afvoerend grondwater uit een gebied met verontreinigd grondwater of vervuilde grond het ontvangende oppervlaktewater verontreinigen. Maak daarom een overzicht van locaties waar de ontwatering in verontreinigde grond of verontreinigd grondwater ligt.

Samenwerken met afdeling milieu

Door de tekening van ontwateringsmiddelen te vergelijken met informatie over de bodemkwaliteit en bodemverontreinigingslocaties, krijgt u snel inzicht in mogelijke risicolocaties. Hiervoor moet u binnen de gemeente samenwerken met de afdeling milieu. Verontreinigingen in alleen het diepe grondwater kunt u buiten beschouwing laten indien deze niet via kwel of op een andere wijze naar boven komen.

'Natuurlijke' concentraties

Ook de 'natuurlijke' achtergrondconcentratie van verontreinigende stoffen is soms hoog. Een voorbeeld is de soms zeer hoge lokale concentratie van metalen (zoals arseen) in de bodem.

Drainage en oppervlaktewater

Is er kans dat drainagewater het oppervlaktewater verontreinigt? Dan krijgt u via bemonstering en analyse duidelijkheid over het milieutechnisch functioneren. Beschrijf dit ook in het SSW.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel