Niet-openbare vuilwatervoorzieningen

Het milieutechnisch functioneren van niet-openbare vuilwatervoorzieningen zoals Individuele behandeling van afvalwater (IBA) in particulier beheer of bedrijfsmatige zuiveringen kunt u beschrijven met een theoretische of gemeten vuilemissie. De vuilemissie is het op jaarbasis geloosde volume vermenigvuldigd met de gemiddelde kwaliteit van het geloosde afvalwater.

Bedrijfsmatige zuiveringen hebben vaak een meetverplichting, deze metingen kunt u gebruiken om de emissie te bepalen. Een hulpmiddel bij het beschrijven van het functioneren van iba-systemen is het Kiwa-certificaat. Bij certificering krijgt de iba een klasse I, II of III met bijbehorende emissie-eisen. Een iba van een hogere klasse heeft een hoger zuiveringsrendement. Septic tanks vallen in klasse I.

Niet-openbare hemelwatervoorzieningen

Stimuleert uw gemeente perceeleigenaren via hemelwaterverordeningen of subsidieregelingen hemelwater op eigen terrein te verwerken en zijn dergelijke particuliere voorzieningen in het plangebied aanwezig? Dan moet u ook de effecten daarvan op het hydraulisch functioneren van het stedelijk watersysteem beschrijven. Hoeveel dragen de particuliere voorzieningen bij aan de stedelijke wateropgave? U kunt dit bijvoorbeeld bepalen aan de hand van een reservoirmodelberekening met een voor de riolering maatgevende bui en een extreme bui. De uitkomsten daarvan kunt u verrekenen in het inloopmodel van de openbare vuilwater- en hemelwaterriolering. Als u geïnteresseerd bent in het functioneren van een niet-openbare hemelwatervoorziening op perceelniveau, dan kunt u de perceeltool gebruiken.

Niet-openbare grondwatervoorzieningen

Het functioneren van niet-openbare grondwatervoorzieningen zoals particuliere drainagesystemen is voor het SSW meestal niet relevant. Als het nodig is, kun u via het grondwatermeetnet inzicht krijgen in de grondwaterstanden in de omgeving van particuliere grondwatersystemen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel