GWSW-nulmeting

Laatst geac­tu­aliseerd 27 februari 2018

Gemeenten kunnen voortaan de kwaliteit meten van hun datasets op basis van filters binnen de GWSW-standaard. Stichting RIONED faciliteert dit product en organiseert ondersteuning daarbij.

Data op het gebied van stedelijk water van goede kwaliteit zijn voor gemeenten een basisvoorwaarde om de juiste beheermaatregelen en investeringen te bepalen en doelmatig uit te voeren. Een belangrijk middel tot eenduidige uitwisseling van die data en verbetering van de datakwaliteit is de open standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW), die door Stichting RIONED namens de sector ontwikkeld is en inmiddels beschikbaar is via vrijwel alle beheersystemen.
Binnen het GWSW zijn kwaliteitseisen voor gegevens gespecificeerd, gericht op specifieke beheeractiviteiten. Stichting RIONED lanceert nu het product GWSW Nulmeting als zelfstandige tool, waarmee kwaliteitsmetingen zijn uit te voeren om te bepalen in hoeverre gemeentelijke beheerdatasets voldoen aan die kwaliteitseisen.

Toepassingsgerichte kwaliteitseisen

Binnen het GWSW is samen met gemeenten een aantal conformiteitsklassen geformuleerd. Een conformiteitsklasse legt de minimaal benodigde gegevens en hun minimale kwalliteitsniveau vast voor een specifieke toepassing. Bijvoorbeeld, de Minimale Dataset (MDS) is een filter binnen het GWSW-model voor gegevens die nodig zijn voor operationeel rioleringsbeheer. Daarbinnen zijn twee conformiteitsklassen gemaakt met de minimale kwaliteitseisen aan de gegevens voor het maken van operationele plannen (MDS-Plan) en het definiëren en in opdracht geven van inspectie- en reinigingsprojecten (MDS-Projecten). Ook voor hydraulisch modelleren komt dit jaar een conformiteitsklasse GWSW-Hyd beschikbaar, daarvan is nu de eerste testversie in de lucht.

Wat bieden de GWSW nulmetingen?

De GWSW-nulmetingen richten zich op de eerste kwaliteitsslag, dus op het meten van de basiskwaliteit van een rioleringsbestand. De term ‘nulmeting’ is bewust gekozen omdat het een basisvalidatie is. Met slimme algoritmen is de kwaliteitscontrole veel verder door te voeren, zoals al gebeurd binnen beheerapplicaties. Marktpartijen kunnen, met de GWSW nulmetingen als basis, in hun eigen applicaties en services de kwaliteitscontroles voor specifieke toepassingen verdiepen.

Hoe kunt u met GWSW nulmetingen aan de slag?

De GWSW-nulmeting is inmiddels ontwikkeld tot een zelfstandig product, waarmee Stichting RIONED gemeenten in staat stelt hun eigen datasets op basis van het GWSW te controleren. Het product is beschikbaar via http://apps.gwsw.nl, waar ook toelichtende documenten en proefbestanden te vinden zijn. Voor de uitvoering van GWSW nulmetingen komt ondersteuning beschikbaar (zie verderop).
De GWSW nulmeting vindt plaats op basis van een export in het GWSW-bestandsformaat (GWSW.orox) vanuit het eigen beheerpakket. De nieuwste versies van die systemen zijn inmiddels in staat zo’n export in GWSW-formaat te leveren, naar opgave van de leveranciers. In voorjaar 2018 start Stichting RIONED ter controle een GWSW-toetsing op de conformiteit van de beheerapplicaties.

Ondersteuning door GWSW-adviseurs

Stichting RIONED heeft initiatief genomen om adviseurs op te leiden voor het ondersteunen van gemeenten bij het uitvoeren van nulmetingen. Dat blijkt gewenst omdat de omzetting van een huidige beheerdataset naar een GWSW-conforme dataset nog niet altijd vlekkeloos verloopt. Het interpreteren van de uitkomsten (Wat is er precies aan de hand en hoe los je dat op?) vraagt enige ervaring.
Na afronding van hun opleiding zal Stichting RIONED z.s.m. de namen van de GWSW-adviseurs bekendmaken. Wilt u al eerder ondersteuning ontvangen, dan zal Stichting RIONED dat faciliteren in combinatie met het opleidingstraject van de adviseurs. U kunt zich daarvoor aanmelden via gwsw@rioned.org.

Blik op de toekomst

De GWSW-conforme datasets zijn een eerste stap naar een toekomst waarin datasets losgekoppeld worden van applicaties. We groeien naar neutrale databestanden in de cloud. Eerst zullen GWSW-conforme bestanden gebruikt worden voor uitwisseling tussen beheersystemen en andere software-applicaties, gaandeweg zullen gemeenten naar verwachting hun datasets online beschikbaar stellen voor applicatie-onafhankelijk gebruik, samenwerking met bedrijven en mede-overheden en raadpleging door inwoners en bedrijven.
Achtergrondinformatie bij de GWSW-nulmeting.