GWSW-wijzigingsprocedure

Laatst geac­tu­aliseerd 05 januari 2018

Het GWSW zal vanwege ervaringen bij adoptie en gebruik, uitbreiding met nieuwe modules, technische vernieuwingen en ontwikkelingen in de praktijk onderhouden moeten worden. Voor het behoud van de kwaliteit, de continuïteit en stabiliteit en een goede implementatie zijn solide en transparante wijzigingsprocedures cruciaal. De huidige versie en modules van het GWSW blijven zoveel mogelijk en zo lang mogelijk ongewijzigd, maar als toch wijzigingen nodig zijn, dan zal dat zorgvuldig besproken en afgewogen worden. Hieronder is beschreven hoe wijzigingsverzoeken ingediend en behandeld worden.

Indienen wijzigingsverzoek

Meldingen betreffen wensen van belanghebbenden en eventuele gevonden fouten bij gebruik. Ieder kan meldingen indienen op de review-website van het GWSW, via e-mail en via (één van de leden van) de werkgroepen. Na het indienen van een wijzigingsverzoek ontvangt de indiener een bevestiging per e-mail waarin de wijzigingsprocedure wordt toegelicht. De status van een wijzigingsverzoek is te volgen via het actueel overzicht wijzigingsvoorstellen.

Wijzigingsproces

Na ontvangst van het wijzigingsverzoek maakt de uitvoeringsorganisatie op basis van een eigen analyse een beargumenteerde keuze van welk type wijziging in dat specifieke geval sprake is. Binnen het GWSW worden drie type wijzigingen onderscheiden: kleine (Z), middelgrote (Y) en grote wijzigingen (X). Elk van deze drie type wijzigingen doorloopt een passende beoordelings- en vaststellingsproces (zie hieronder).

Wijzigingsverzoeken worden zoveel mogelijk gebundeld naar thema of onderwerp in wijzigingsvoorstellen. Die worden periodiek behandeld conform het jaarlijkse werkplan [PDF, nog te plaatsen] en de GWSW-releaseplanning.

Kleine wijzigingen (Type Z)

De Uitvoeringsorganisatie beoordeelt naar eigen inzicht de kleine wijzigingsverzoeken. Wanneer inhoudelijk advies en toetsing noodzakelijk wordt geacht, dan zal het verzoek worden voorgelegd aan de betreffende werkgroep(en). Aanpassingen worden zo snel mogelijk door de Uitvoeringsorganisatie doorgevoerd in de standaard. Formeel wordt de aanpassing van de standaard beschikbaar gesteld via de eerstvolgende update van de standaard. Formele vaststelling van de wijziging vindt achteraf plaats door het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D).

Middelgrote wijzigingen (Type Y)

Op basis van het onderwerp van de bundeling wijzigingsverzoeken wordt de betreffende werkgroep geconsulteerd of wordt er een nieuwe werkgroep geformeerd. De werkgroep bepaalt of en, zo ja, hoe het wijzigingsverzoek wordt uitgewerkt tot een wijzigingsvoorstel. Dat wordt ter kennisgeving gestuurd aan de Commissie voor Leidraden en Handreikingen (CVLH), waarna het voorstel wordt aangeboden aan het CCvD-D voor vaststelling. Na vaststelling van het wijzigingsvoorstel wordt de wijziging doorgevoerd in de standaard bij de eerstvolgende actualisatie. In overleg wordt in het wijzigingsvoorstel opgenomen welke periode in acht wordt genomen voor de inwerkingtreding van de nieuwe versie van de standaard.

Grote wijzigingen (Type X)

Grote wijzigingen doorlopen hetzelfde pad als middelgrote wijzigingen. Het verschil is dat dit type wijzigingsvoorstellen, die een grote impact hebben, als advies bekrachtigd dient te worden door de CVLH, alvorens deze voor vaststelling naar het CCvD-D gaat.

Volledige procedure

Een uitgebreide omschrijving van de wijzigingsprocedure en de taken en verantwoordelijkheden daarbij van de verschillende gremia vindt u in het document Beheer en ontwikkeling GWSW.