GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie

Laatst geac­tu­aliseerd 21 november 2023

Stichting RIONED ontwikkelt samen met haar partners het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water als belangrijk onderdeel van het programma Data & Informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de gremia betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van het GWSW.

De GWSW-standaard is een verplichte open standaard. Bij die status horen hoge eisen aan en een zorgvuldige aanpak van het beheer. De kaders voor een zorgvuldig en transparant beheerproces zijn vastgelegd in het "Beheerplan voor de GWSW-standaard" (PDF), dat is opgesteld conform de criteria en toetsingsprocedure van Forum Standaardisatie. De organisatieonderdelen, hun samenhang, taken en verantwoordelijkheden staan in detail uitgewerkt in het document "Organisatie en procedures voor ontwikkeling en beheer van het GWSW" (PDF).

Bestuur Stichting RIONED

In het bestuur van Stichting RIONED (actuele samenstelling), bezit de intellectuele eigendomsrechten van de GWSW-standaard en is verantwoordelijk voor de visie, koers en verdeling van financiën binnen Stichting RIONED. In deze functie kent het bestuur budget en capaciteit toe aan de GWSW Beheerorganisatie en is eindverantwoordelijk voor alle sturingsvraagstukken Het bestuur van Stichting RIONED vormt een afspiegeling van de belanghebbenden in de stichting, en daarmee van het stedelijk waterbeheer in Nederland. Het bestuur van Stichting RIONED komt minimaal vier keer per jaar bijeen.

Beheerorganisatie

De Beheerorganisatie bestaat uit de GWSW-Uitvoeringsorganisatie en de Werkgroepen, zoals hieronder toegelicht.

GWSW-Uitvoeringsorganisatie

De Uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beheer en de ontwikkeling van het GWSW. De directeur van Stichting RIONED, is verantwoordelijk voor de invulling van de posities van de Uitvoeringsorganisatie. Aan het hoofd van de Uitvoeringsorganisatie staat de Programmamanager Data en Informatie, die in dienst is van Stichting RIONED. De programmamanager vervult de programmerende rol, in samenspraak met de directeur. Andere (deel)functies in de Uitvoeringsorganisatie zijn onder meer systeemarchitect, modelleur, technisch specialist, beheerder, kwaliteitsfunctionaris en communicatiemedewerker.

De Uitvoeringsorganisatie is belast met de dagelijkse uitvoering van het beheer en de ontwikkeling van het GWSW. Daarbij is zij actief de verbindende, ondersteunende en signalerende schakel tussen de standaard, de andere gremia, het werkveld en aangrenzende domeinen.

Commissie voor Vaststelling van Leidraden en Handreikingen (CVLH)

De Commissie vaststelling van leidraden en handreikingen (CVLH) is samengesteld uit begunstigers van Stichting RIONED met als doel de kwaliteit van en het draagvlak voor publicaties en handreikingen te bewaken en versterken. De samenstelling van de CVLH wordt bepaald door het bestuur van Stichting RIONED. De CVLH (actuele samenstelling) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing en bekrachtiging van wijzigingsvoorstellen en uitbreidingen van de standaard die naar het CCvD-D ter goedkeuring gaan. 

De CVLH komt minimaal twee keer per jaar bijeen. De GWSW Uitvoeringsorganisatie stemt GWSW wijzigingsvoorstellen af met en levert ze ter bespreking aan bij de secretaris van de CVLH.

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D)

Het onafhankelijke College is een initiatief van het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED dat er op toeziet dat bodem-, water- en archeologische gegevens door alle betrokkenen digitaal kunnen worden uitgewisseld. Het College neemt besluiten over wijzigingen op de datastandaarden en kan ook nieuwe standaarden vaststellen. Vanwege de zorgvuldige werkwijze via het CCvD-D hebben de SIKB en het Informatiehuis Water het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ gekregen van het Forum Standaardisatie. In 2020 heeft Stichting RIONED een aantal wijzigingen doorgevoerd om te gaan voldoen aan de eisen voor dit predicaat.

In het CCvD-D hebben gemeenten, provincies, waterbeheerders en uitvoerende organisaties zitting. Een onafhankelijke externe voorzitter leidt de vergaderingen. Samenstelling en verslagen staan op de website van het CCvD-Datastandaarden. Vergaderdata in komend jaar: 20 november 2020, 5 maart, 25 juni, 24 september en 26 november 2021.

Afgevaardigd vanuit Stichting RIONED naar het CCvD-D zijn:

  • Vacature namens gemeenten en andere publieke GWSW-gebruikers (Interesse? Mail gwsw@rioned.org)
  • Vacature namens leveranciers van softwareapplicaties (Interesse? Mail gwsw@rioned.org)
  • Eric Oosterom (Stichting RIONED) als beheerder van de GWSW-standaard

GWSW-Gebruikersoverleg

In het Gebruikersoverleg hebben gebruikers van het GWSW zitting. Het betreft de eindgebruikers bij overheden van de standaard en de daarop gebaseerde informatie-uitwisseling en -producten. De geïnteresseerde gebruikers kunnen een verzoek voor deelname indienen bij de Uitvoeringsorganisatie. Het Gebruikersoverleg wordt voorgezeten door <vacature>, die de ‘overheidsgebruikers’ ook vertegenwoordigd in het CCvD-D.

Het Gebruikersoverleg vindt naar behoefte en minimaal één keer per jaar plaats. Deelnemers staan benoemd in de verslagen:

GWSW-Leveranciersoverleg

In het Leveranciersoverleg hebben toeleveranciers zitting, waaronder softwareontwikkelaars, applicatiebouwers en andere ICT-deskundigen betrokken bij en gebruikers van het GWSW. Stichting RIONED doet voorafgaand aan elk Leveranciersoverleg een open uitnodiging aan haar achterban. De samenstelling van het Leveranciersoverleg staat niet vast, alle geïnteresseerde leveranciers kunnen een verzoek voor deelname indienen bij de Uitvoeringsorganisatie.

Het Leveranciersoverleg wordt voorgezeten door de directeur of Programmamanager Data en Informatie van Stichting RIONED, tenzij het Leveranciersoverleg de voorkeur geeft aan een voorzitter uit haar eigen midden. De deelnemers aan het GWSW Leveranciersoverleg kiezen een vertegenwoordiger namens de ‘softwareleveranciers stedelijk water’ in het CCvD-D.

Het Leveranciersoverleg vindt naar behoefte en minimaal één keer per jaar plaats. Aankondiging van het overleg vindt plaats op deze website en in de nieuwsbrief Data & Informatie. Deelnemers aan voorgaande bijeenkomsten zullen ook via de mail uitgenodigd worden. Aanmelding via gwsw@rioned.org. Deelnemers staan benoemd in de verslagen:

Werkgroepen per GWSW-onderdeel

In de GWSW-werkgroepen zitten inhoudelijk deskundigen die gezamenlijk werken aan specifieke GWSW-onderdelen. Bekijk het overzicht van de werkgroepen en hun deelnemers. Op die pagina vind u ook de verslagen en logboeken waarin de wijzigingsvoorstellen zijn vastgelegd.