GWSW ontwikkel- en beheerorganisatie

Laatst geac­tu­aliseerd 02 december 2019

Stichting RIONED ontwikkelt samen met haar partners het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water als belangrijk onderdeel van het programma Data & Informatie. Hieronder vindt u een overzicht van de gremia betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van het GWSW.

De organisatieonderdelen, hun samenhang, taken en verantwoordelijkheden staan uitgewerkt in het document "Organisatie en procedures voor ontwikkeling en beheer van het GWSW" (PDF).

Bestuur Stichting RIONED

In het bestuur van Stichting RIONED (actuele samenstelling), dat op hoofdlijnen stuurt, zitten de rond de gemeentelijke watertaken relevante overheden en bedrijfsleven. Het bestuur gaat over de sturingsvraagstukken en budgetten van het programma Data & Informatie. Het beheer en de doorontwikkeling van het GWSW vormen een kerntaak van Stichting RIONED en zijn opgenomen in haar meerjarenbegroting.

Uitvoeringsorganisatie

De Uitvoeringsorganisatie van het GWSW is verantwoordelijk voor de uitvoerende taken bij het beheer, ontwikkeling en uitbreiding van de standaard op basis van het Programma Data & Informatie. Programmammanager is Eric Oosterom. De uitvoeringsorganisatie wordt in de vele (deel)projecten bijgestaan door de werkgroepen en inhoudelijke, modellerings- en ICT-experts.

Commissie voor Vaststelling van Leidraden en Handreikingen (CVLH)

De CVLH (actuele samenstelling) is verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing en bekrachtiging van wijzigingsvoorstellen en uitbreidingen van de standaard die naar het CCvD-D ter goedkeuring gaan.

Centraal College van Deskundigen Datastandaarden (CCvD-D)

Het CCvD-D (actuele samenstelling) is een onafhankelijke commissie voor de vaststelling en autorisatie van standaarden en informatiemodellen. De CCvD-D is een gezamenlijk gremium namens het Informatiehuis Water, SIKB en Stichting RIONED. Het CCvD-D bewaakt het GWSW wijzigingsproces en versiebeheer en stelt wijzigingsvoorstellen in het GWSW formeel vast.

GWSW-Gebruikersoverleg

In het Gebruikersoverleg zitten de eindgebruikers van de standaard en de daarop gebaseerde informatie-uitwisseling en –benutting. Men bespreekt de adoptie en het gebruik van het GWSW en wensen voor uitbreiding en programmering. Het Gebruikersoverleg staat open voor geïnteresseerden vanuit overheden. Aanmelding via gwsw@rioned.org.

GWSW-Leveranciersoverleg

In het Leveranciersoverleg spreken toeleveranciers (softwareontwikkelaars, en (ICT-)adviseurs) over de technische werking, implementatie en toepassing van het GWSW. En worden hun wensen voor aanpassingen en ontwikkeling geïdentificeerd en besproken. Het leveranciersoverleg kent geen vaste samenstelling en staat open voor alle relevante partijen. Aanmelding via gwsw@rioned.org.

Werkgroepen per GWSW-onderdeel

Werkgroepen houden zich bezig met het inhoudelijk voorbereiden van en adviseren over wijzigingsvoorstellen op bestaande delen van de standaard en het actief mee ontwikkelen en testen van uitbreidingen op de standaard. Deelname aan werkgroepen is mogelijk op uitnodiging door de uitvoeringsorganisatie na aanmelding via gwsw@rioned.org.

Bekijk het overzicht van de werkgroepen en hun deelnemers. Op die pagina vind u ook de recente verslagen en logboeken waarin de behandeling van wijzigingsvoorstellen is vastgelegd.