Relatie met andere standaarden

Laatst geac­tu­aliseerd 05 mei 2022

Het stedelijk waterbeheer raakt volop aan andere domeinen. Het GWSW raakt daarom ook aan andere informatiestandaarden of overlapt daar soms zelfs mee. Stichting RIONED zorgt voor zo goed mogelijke afstemming met de relevante standaarden.

De op dit moment relevante ontwikkelingen staan hieronder:

 • IMBOR: CROW ontwikkelt en beheert het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte, voor registratie van objectinformatie als schakel tussen de BGT / IMGeo en het beheer van de openbare ruimte. IMBOR-Riolering is geheel gebaseerd het GWSW.  Bekijk de video over nut en scope van IMBOR Riolering in relatie tot het GWSW. Achtergrondinformatie over IMBOR bij CROW.
 • BORius: Beheer Openbare Ruimte Informatie- en Uitwisselstandaarden, een samenhangende combinatie van IMBOR, GWSW, GWS-Licht en andere sectorstandaarden gebaseerd op metastandaard NEN 2660-2. CROW en Stichting RIONED ontwikkelen BORius met zoveel mogelijk belanghebbenden. Lees ook introductie op NCBOR.
 • Aquo: de uniforme taal voor uitwisseling van (waterkwaliteits)gegevens, beheerd door het Informatiehuis Water. Lees meer op www.aquo.nl.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT): één landelijk, uniform geografisch bestand van Nederland, met verplicht gebruik door de overheid. Lees meer bij SVB-BGT.
 • De BRL K10014: (Procescertificaat voor reinigen van riolen, putten en kolken) en BRL K10015 (Procescertificaat voor inspecteren van rioleringsobjecten). Stichting RIONED, KIWA en Vereniging Afvalbedrijven bewaken afstemming tussen de BRLs en het GWSW.
 • Conceptenbibliotheek NL (CB-NL): Verzamelt en ontsluit de digitale beschrijvingen van generieke concepten met het doel eenduidige vastlegging en meervoudig gebruik. Bevat een mapping op het GWSW. Lees meer op public.cbnl.org.
 • DAMO Afvalwaterketen: Datamodel voor de riolerings- en zuiveringsgegevens van de waterschappen. Voor afvalwaterketenobjecten is DAMO-AWK afgestemd op het GWSW, zodat de uitlevering via Datastromen conform het GWSW verloopt. Daardoor kunnen waterschappen data van hun assets via CDL naar de GWSW-server en PDOK uitleveren. Lees meer bij Het Waterschapshuis.
 • DiS-GEO: De Doorontwikkeling in samenhang van de geo-basisregistraties om meer samenhang te creëren in de geo-informatieinfrastructuur. Doel is te komen tot een samenhangende objectenregistratie met basisgegevens van objecten in de fysieke werkelijkheid. Lees meer bij het Ministerie van BZK.
 • IMGeo: Naast het verplichte BGT deel bevat IMGeo definities om gestandaardiseerd kenmerken van objecten uit te wisselen, o.m. bij het beheer van de openbare ruimte. IMGeo biedt tevens de mogelijkheid gegevens in 3D uit te wisselen. Lees meer bij Geonovum.
 • Inspire: De Europese INSPIRE-richtlijn is bindend voor elke gemeente als eigenaar van ondergrondse netten. INSPIRE verplicht gemeenten de liggingsgegevens en kenmerken van hun kabel- en leidingnetten 24 uur per dag, 7 dagen per week online beschikbaar te hebben voor externe partijen, met een maximale revisietermijn van 30 dagen. Implementatie in Nederland vindt plaats via WION/KLIC. Lees meer over INSPIRE.
 • NEN 3610 Basismodel voor geo-informatie: De 'moeder' van de Nederlandse geo-informatiemodellen. Het GWSW is gemodelleerd conform NEN 3610 en speelt een belangrijke rol in de uitbouw ervan via een linked data profiel. Lees meer
 • NLCS: GWSW sluit aan op deze Nederlandse CAD-Standaard, zodat uniforme uitwisselbaarheid van tekeningen (inclusief benamingen van objecten, laagindelingen, lijnstijlen en arceringen) geborgd is. Het GWSW bevat de relevante NLCS stijlen en symbolen. Lees ook www.nlcs-gww.nl.
 • NEN 2660 (en NTA 8035) Semantisch modelleren in de gebouwde omgeving: Afspraken en norm voor de semantische modellering en integratie (uitwisseling en deling) van data op basis van W3C “Linked Data/Semantic Web” standaarden. Belangrijk top- en metamodel voor het GWSW. Lees meer bij NEN.
 • Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten (WIBON): Opvolger van de WION die o.m. voorschrijft dat revisies binnen 30 dagen verwerkt moeten worden en dat huisaansluitingen, indien digitaal beschikbaar, opgenomen moeten worden in KLIC-WIN. In het informatiemodel IMKL2015 zijn alle relevante rioleringsaspecten overgenomen uit het GWSW. Lees meer bij Kadaster.