Deze GWSW-eisen stelt u bij aanschaf van nieuwe software

Laatst geac­tu­aliseerd 19 maart 2020

Stichting RIONED adviseert opdrachtgevers duidelijke eisen te stellen aan applicaties, om soepele uitwisseling van gestandaardiseerde datasets mogelijk te maken en te komen tot betere dienstverlening, interoperabiliteit, innovatie en meer doelmatigheid. Alle partijen kunnen en moeten de open GWSW-standaard toepassen.

Rioleringsbeheerders en inkopers zijn geen specialisten als het gaat om informatie- en uitwisselstandaarden. Dat hoeft natuurlijk ook niet, want die standaarden horen ‘onder de motorkap’ te zorgen dat het beheer beter en soepeler gaat. Om beheerders en inkopers te helpen de juiste vragen te stellen aan softwareleveranciers, geeft Stichting RIONED in dit artikel toelichting en duiding voor de GWSW-standaard voor het domein stedelijkwaterbeheer en riolering. Ook lichten we de relatie met het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) kort toe. Zo kunnen aanbestedingen soepeler verlopen en – belangrijker nog – riolerings- en databeheerders krijgen wat ze voor hun werk nu en in de toekomst nodig hebben.

Het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water: pas toe of leg uit

De open standaard Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW) is een geavanceerd informatiemodel voor digitale data-uitwisseling in ons vakgebied. Het GWSW definieert begrippen, uitwisselformaten én minimale datasets zodat voor verschillende toepassingen duidelijk en eenduidig vastligt hoe en wat softwareapplicaties moeten vastleggen en uitwisselen. Het GWSW wordt sinds 2013 ontwikkeld op basis van een sectorbreed convenant en is vanaf 2017 gepubliceerd en operationeel toepasbaar.

Het GWSW is opgenomen op de lijst verplichte open standaarden (de pas-toe-of-leg-uit-lijst) van Forum Standaardisatie. Dat geeft alle organisaties binnen de publieke sector een 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000.

Nu veel applicaties geschikt zijn of gemaakt worden om conform het GWSW uit te wisselen, is het belangrijk dat opdrachtgevers aan softwareleveranciers toepassing van GWSW eisen en contractueel vastleggen wat zij van de applicaties en leveranciers verwachten.

Schrijf uitwisseling voor op basis van het GWSW

Uitgangspunt en sectorale afspraak is dat beheersoftware het generieke GWSW-uitwisselformaat OroX 'spreekt'. Het OroX is het algemene uitwisselprotocol, waarvan softwareontwikkelaars de beschrijving kunnen vinden op https://apps.gwsw.nl. Beheersoftware kan zich voor alle toepassingen beperken tot het OroX, omdat in zo’n dataset alle beschikbare en relevante data opgenomen is. De software waarop dit van toepassing is betreft in elk geval de veelgebruikte applicaties voor rioleringsbeheer zoals Kikker (Riodesk), GBI (Antea Group), Obsurv (Sweco), Geovisia (Dataquint) en Gisib (DG Groep), maar geldt ook voor applicaties zoals Greenpoint (Greenpoint advies), iAsset Beheersoftware (iAsset), Techview (Techtek), Castor (Royal HaskoningDHV) en GB Beheer (Groenestein Beheersoftware).

Specifieke toepassingen vragen mogelijk een afwijkend uitwisselformaat.  Dat regelt de GWSW-server van Stichting RIONED. Voor diverse toepassingen worden OroX-datasets door de GWSW-server omgezet naar andere uitwisselformaten via generieke, vrij te gebruiken convertors. Voorbeelden daarvan zijn de GML- en Geopackage-bestanden voor GIS-toepassingen en de HydX-bestanden voor modellering. Ook de teruglevering van GML- of HydX-bestanden terug naar het moederbestand in OroX zal via de GWSW-server verlopen.

Voor inspectie en reiniging is (enkele jaren geleden) een uitzondering ontstaan, namelijk het RibX-uitwisselformaat (XML). Beheerpakketten hebben ook RibX import- en exportfuncties, terwijl uitwisseling ook hier eigenlijk was bedoeld via het OroX. Mogelijk dat dit in de toekomst alsnog zo wordt ingericht, maar vooralsnog doen beheerapplicaties zelf de RibX-uitwisseling rechtstreeks naar inspectie- en reinigingssoftware.

Onderstaande adviezen voor specifieke eisen laten u als opdrachtgever de ruimte om te kiezen voor een eis bij aanbesteding of een eis bij implementatie. In dat laatste geval geeft u de leveranciers meer tijd om te kunnen voldoen aan de gestelde eis.

Eisen aan beheerpakketten

Bovenstaande toelichting maakt duidelijk dat u bij aanbesteding van beheersoftware als harde eis moet opnemen dat de applicatie het OroX kan exporteren en importeren conform de module GWSW-Basis van de actuele versie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. U kunt bovendien opnemen dat het beheerpakket toekomstige versies van het GWSW zo snel mogelijk implementeert, doch uiterlijk (bijvoorbeeld) één jaar na vaststelling.

Aanvullend kunt u eisen dat de beheerapplicatie het actuele GWSW-formaat RibX voor inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken ondersteunt (d.w.z. de export van startbestanden en de import van resultaatbestanden). Let op: als u RibX-bestanden óók voor kolkenonderhoud wil toepassen, dient u ook eisen of wensen te stellen aan de functionaliteit voor verwerking en gebruik van die bestanden (analyse en het plannen van beheermaatregelen aan kolken).

Het is voor rioleringsbeheer onvoldoende om te eisen dat de beheersoftware conform het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) werkt. Het IMBOR definieert weliswaar hoe objecten en hun kenmerken moeten worden vastgelegd, maar is daarin volgend aan het GWSW en het definieert (nog) geen uitwisselstandaard(en) of specificatie(s) van gegevenskwaliteit voor specifieke toepassingen. Daarom is IMBOR, en het onderdeel IMBOR-Riolering daarin, onvoldoende om de gegevensuitwisseling voor het rioleringsbeheer te kunnen ondersteunen. CROW en Stichting RIONED geven elders een uitgebreide toelichting hierop. Zij gaan samen de uitwisseling op basis van IMBOR én GWSW vormgeven.

U kunt in een tender als wens opnemen dat de beheerapplicatie OroX-bestanden (automatisch en periodiek) kan plaatsen op de GWSW-server (of een ander dataplatform), zodat daar steeds een actueel rioleringsbestand conform het GWSW beschikbaar is voor andere toepassingen (zoals GIS, HydX, PDOK).

Voorbeeld-contracteisen voor beheersoftware:

  • Het beheersysteem kan gegevensbestanden uitwisselen in het OroX-formaat conform de vigerende versie van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.
  • Het beheersysteem kan bestanden ten behoeve van inspectie- en reinigingsprojecten (leidingen, putten en kolken) uitwisselen in het RibX-formaat conform de vigerende versie van het GWSW.

Eisen aan rekensoftware en modellering

Volgens de generieke GWSW-uitwisselarchitectuur hoeven de applicaties voor hydraulisch modelleren geen OroX te kunnen spreken. De leveranciers en ontwikkelaars van rekenpakketten zullen niet aan zo’n eis kunnen voldoen.

Juist wél belangrijk is om te eisen dat rekensoftware HydX-bestanden op basis van GWSW versie 1.5 (of hoger) kan inlezen. Leveranciers geven aan dat uiterlijk medio 2020 die functie voor alle rekensoftware beschikbaar is.

In de loop van 2020 gaan Stichting RIONED en de softwareontwikkelaars ook de teruggaande lijn ontwikkelen, dat wil zeggen, het exporteren van HydX-bestanden vanuit de rekensoftware en de conversie op de GWSW-server terug naar OroX-bestanden die in beheersoftware in te lezen zijn. Dit zal naar verwachting medio 2021 gerealiseerd zijn. Hierop is met passende wensen/eisen in aanbestedingen desgewenst te anticiperen; opdrachtgevers kunnen de wens of eis uitspreken dat deze teruglevering medio of eind 2021 is opgenomen in de applicatie.

Voorbeeld-contracteis voor software voor hydraulisch modelleren:

  • De applicatie kan gegevensbestanden uitwisselen (medio 2020 inlezen, medio 2021 ook exporteren) in het HydX-formaat conform versie 1.5 en de vastgestelde module HYD van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water.

Eisen bij inspectie- en reinigingsprojecten

Voor inspectiebedrijven en hun software is het uitwisselformaat RibX voor inspectie en reiniging van leidingen, putten en kolken al enkele jaren gangbaar. Inspectie- en reinigingsbedrijven zijn over het algemeen goed in staat RibX startbestanden in te lezen en RibX resultaatbestanden te leveren. U kunt dat dus in uw bestek/contract eisen. Daarbij kunt u aanvullend vragen dat bestanden gecontroleerd en goedgekeurd worden door de RibX validator van Stichting RIONED.

Bij kolkenonderhoud (en naar verwachting in 2021 ook drainageonderhoud) zijn RibX-bestanden nog niet gangbaar. Het RibX is hiervoor wel ingericht en in sommige applicaties is de toepassing ook beschikbaar, dus u kunt als opdrachtgever dit voor uw kolkenonderhoud van toepassing verklaren. Belangrijk is, zoals gezegd, dat u regelt dat ook uw beheersoftware die bestanden kan verwerken.

Voorbeeld-contracteisen voor rapportage bij inspectie- en reinigingsprojecten:

  • Opdrachtnemer ontvangt de basisgegevens voor het project in een RibX-Heen bestand.
  • Opdrachtnemer rapporteert de resultaten (Dagrapporten, Weekrapporten, Eindrapportage) van de inspectie en/of reiniging (basisgegevens, waarnemingen, calamiteiten, stagnaties, stortgegevens) in RibX-Terug bestanden conform de vigerende versie van het GWSW voorzien van goedkeurende controle van die bestanden door de RibX-validator van Stichting RIONED.

Meer informatie

Toelichting over het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water vindt u via www.riool.net/gwsw en specifiek over het RibX en HydX. Het GWSW is beschikbaar via https://data.gwsw.nl.