Waarom het GWSW?

Laatst geac­tu­aliseerd 23 november 2020

Overheden en bedrijfsleven gaan samen voor beter gegevensbeheer

Vanaf 2005 werkt Stichting RIONED aan de ontwikkeling van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Zowel overheden als bedrijven zien de voordelen van standaardisatie en met de ondertekening van een convenant hebben zij expliciet aangegeven zich te committeren aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer.
De aanleiding voor het uitgebreide GWSW ontwikkelprogramma sluit naadloos aan bij de doelen van het Bestuursakkoord Water. Minder kosten(stijging), minder kwetsbaarheid, hogere kwaliteit en meer en betere kennis, al die doelen vragen om betere gegevens en uitwisseling ervan, en daarbij is standaardisatie noodzakelijk. Bovendien, in voorbereiding op stresstesten en het Digitale Stelsel Omgevingswet moeten datasets kloppen en eenduidig uit te wisselen en interpreteerbaar zijn.

De voordelen van onbelemmerde gegevensuitwisseling zijn betere samenwerking, toename van kwaliteit van beslissingen, betere overdracht van kennis, interoperabiliteit, innovatie en (dus) kostenbesparingen. Zowel bestuurlijk (strategisch) als tactisch en operationeel (uitvoerend) is er breed draagvlak voor ontwikkeling en invoering van het GWSW.

Algemene invoering en gebruik gestart

Met de Kennisdag Digitaal stedelijk waterbeheer markeerde Stichting RIONED in januari 2017 de start van de algemene implementatie en het gebruik van het GWSW. Namens Stichting RIONED lichtte programmamanager Eric Oosterom toe welke stappen gemeenten kunnen zetten en welke visie op de digitale toekomst de basis vormt voor het GWSW. Andere sprekers vertelden over de beschikbare onderdelen van het GWSW en innovatieve datatoepassingen. Bekijk de videoregistraties.

Convenant Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water

Op 4 november 2013 ondertekenden 35 organisaties het convenant Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water. Overheden en bedrijven gaven expliciet aan dat zij zich committeren aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer. Het convenant vormt de basis voor het succes van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. De convenantpartners hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de GWSW-standaard en implementeren die actief. Ze werken gedreven aan de nieuwe datatoekomst!

Foto ondertekening convenant 4 november 2013

De ondertekenaars van het convenant Open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water (foto: BvBeeld)
Persbericht over en de volledige tekst van het convenant
Het verslag van de conferentie op 4 november 2013