Waarom het GWSW?

Laatst geac­tu­aliseerd 04 januari 2018

Overheden en bedrijfsleven gaan samen voor beter gegevensbeheer

Vanaf 2005 werkt Stichting RIONED aan de ontwikkeling van het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Zowel overheden als bedrijven zien de voordelen van standaardisatie en met de ondertekening van een convenant hebben zij expliciet aangegeven zich te committeren aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer.
De aanleiding voor het uitgebreide GWSW ontwikkelprogramma sluit naadloos aan bij de doelen van het Bestuursakkoord Water. Minder kosten(stijging), minder kwetsbaarheid, hogere kwaliteit en meer en betere kennis, al die doelen vragen om betere gegevens en uitwisseling ervan, en daarbij is standaardisatie noodzakelijk. Bovendien, in voorbereiding op stresstesten en het Digitale Stelsel Omgevingswet moeten datasets kloppen en eenduidig uit te wisselen en interpreteerbaar zijn.

De voordelen van onbelemmerde gegevensuitwisseling zijn betere samenwerking, toename van kwaliteit van beslissingen, betere overdracht van kennis, interoperabiliteit, innovatie en (dus) kostenbesparingen. Zowel bestuurlijk (strategisch) als tactisch en operationeel (uitvoerend) is er breed draagvlak voor ontwikkeling en invoering van het GWSW.

Convenant Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water

Op 4 november 2013 ondertekenden 35 organisaties het convenant Open standaarden voor gegevensbeheer Stedelijk Water. Zowel overheden als bedrijven geven hiermee expliciet aan dat zij zich committeren aan de invoering van open standaarden in het gegevensbeheer en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water in het bijzonder. Het convenant blijkt in de praktijk uitstekend te werken: partijen wachten niet op elkaar maar werken gedreven aan de nieuwe datatoekomst!

Foto ondertekening convenant 4 november 2013

De 35 ondertekenaars van het Convenant open standaarden voor gegevensbeheer stedelijk water (foto: BvBeeld)
Persbericht over en de volledige tekst van het Convenant Gegevensbeheer
Het verslag van de conferentie op 4 november 2013