Huidige versie GWSW en planning

Laatst geac­tu­aliseerd 01 februari 2021

Op deze pagina vindt u informatie over de actuele versie, de releaseplanning en de versiehistorie van het GWSW.

De huidige versie van het GWSW is 1.5.1 (vastgesteld per 26 juni 2020). Deze versie omvat:

  • Wijzigingsvoorstellen GWSW-Basis conform logboek.
  • Update van het RibX uitwisselformaat: inhoudelijke verbeteringen, bugs verhelpen, en de effecten van visuele inspectie conform de Europese norm  EN 13508-2 en Leidraad visuele inspectie verwerken.
  • Publicatie van GWSW-Geo uniforme GIS-symbolen/stijlen voor GIS-presentaties.
  • Concept GWSW-Maatregelen t.b.v. proeftuinen.
  • Ontsluiting rioleringsdata naar PDOK.

Elders is de modulaire opbouw van het GWSW beschreven. Het in detail raadplegen van de modules van het GWSW (‘Welke concepten, definities, relaties enzovoort bevat een module?') is mogelijk op de GWSW-server via data.gwsw.nl

Ontsluiting GWSW-dataset via PDOK

Publieke Dienstverlening op Kaart (PDOK) is hét platform voor open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Kadaster en Stichting RIONED hebben  de ontsluiting van gemeentelijke datasets vanaf de GWSW-server naar PDOK gerealiseerd. Het resultaat is dat de datasets van 20 gemeenten nu beschikbaar  zijn via de PDOK Viewer. Bekijk dit via https://www.pdok.nl/viewer/.  Stichting RIONED zal de andere gemeentelijke bronhouders actief benaderen met het verzoek om datasets te ontsluiten via PDOK. Na instemming van een bronhouder zal de dataset van de betreffende gemeente automatisch worden doorgestuurd van de GWSW-server naar PDOK. Stichting RIONED stelt de rioleringsdata van gemeenten via de GWSW server en PDOK ter beschikking aan afnemers onder de gebruiksvoorwaarden van de Creative Common Zero (CC0) licentie. Meer informatie over deze data-licentie kunt u vinden op de Creative Commons website.

Releaseplanning en versiehistorie

Speerpunten in 2020 en 2021 zijn de adoptie, de implementatie en het gebruik van de beschikbare onderdelen van het GWSW. Onderstaand vindt u de actuele planning van beoogde releases ter uitbreiding van het GWSW op basis van de inschatting en het werkprogramma van de GWSW-Uitvoeringsorganisatie. In elke release zullen ook de dan ingediende en afgeronde wijzigingsvoorstellen meegenomen worden. 

Belangrijk: Elke uitbreidingsmodule staat in principe los van de al bestaande, vastgestelde modules, die in het algemeen ongewijzigd in navolgende versies opgenomen worden.

Algemeen Versienummer Wat verandert er?
December 2021
(was eerder: Juni 2021)
GWSW 1.6 - Toevoeging van GWSW-Kentallen en GWSW-Persleidingen
(pre-GWSW) en diverse kleine zaken uit implementatie/review.
Medio of eind 2022 GWSW 1.7 - Toevoeging GWSW-Gemalen (pre-GWSW)
- Wellicht ook GWSW-Grondwater/Drainage (pre-GWSW),
in samenhang met de Basisregistratie Ondergrond (BRO).
- Mogelijk ook GWSW-Contractvorming (afgestemd op de 
CROW Contractspecificatie).
Nader te bepalen GWSW 2.0 Majeure wijziging:
- In samenhang met IMBOR-LD (CROW) zal de uitwisseling
van areaaldata worden ingericht conform de NTA 8035 en
NEN 2660-2. Dat zal aanpassing vragen van het OroX. Ook
zal validatie dan gaan via SHACL in plaats van SPARQL queries.
- Nader te bepalen zijn de definitieve vaststelling/publicatie
van GWSW-Maatregelen, GWSW-Kentallen, GWSW-
Persleidingen, GWSW-Gemalen en GWSW-Grondwater.

U kunt de versiehistorie, het overzicht van de voorgaande GWSW versies, downloaden.

GWSW-applicatietoetsing

De adoptie van het GWSW is een groeipad bij zowel de applicatieleveranciers als de eindgebruikers (overheden). Stichting RIONED heeft in 2019 de applicatietoetsing laten uitvoeren op basis van GWSW-versie 1.4.. De toetsing werd uitgevoerd door J en L datamanagement. In de tweede helft van 2020 zal de applicatietoetsing naar verwachting plaatsvinden op basis van versie 1.5. Meer over GWSW-applicatietoetsing.