Kosten watertaken: toerekenen en dekken

 • Kostenverhaal watertaken
 • Toerekenbare kosten rioolheffing
  • Aanlegkosten
  • Vervangings- en verbeteringsinvesteringen
  • Kosten voor een huisaansluiting
  • Kosten voor onderhoud en exploitatie
  • Transportkosten tot het overnamepunt
  • Perceptiekosten
  • Tariefegalisatie
  • Btw
  • Kosten voor opstellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Kostenverdeling van activiteiten die deels de gemeentelijke zorgplichten betreffen
  • Activiteitenoverzicht opstellen
  • Wettelijke uitgangspunten voor verdeelsleutel
  • Onderbouwing van de kostentoerekening
  • Voorbeelden
 • Combinatie rioolvervanging en wegonderhoud.
  • Waterontwerp bestaande wijk.
  • Onderhoud bermsloten.
  • Baggeren en onderhoud stedelijke waterpartijen.
  • Aanleg open water.
  • Aanleg en onderhoud wadi.
  • Veegkosten.
  • Aanleg en onderhoud waterdoorlatende verharding.
  • Kolkenzuigen.
  • Onkruidverwijdering op verharding.
  • Onderzoek klimaatverandering en -resistentheid openbare omgeving.
 • Voorbeeldverordening eenmalig aansluitrecht
  • - Toelichting voorbeeldverordening eenmalig aansluitrecht

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE