Dit deel van de kennisbank is bedoeld voor rioleringsbeheerders en hun gesprekspartners bij de afdeling Financiën (en Belastingen) van hun gemeente. U vindt de regels voor het berekenen van rioleringszorgkosten en het vormgeven van de rioolheffing. Ook krijgt u inzicht in de consequenties van keuzes. Met deze informatie kan uw gemeente een goede planning voor de kostendekking opstellen en de heffing baseren op onderbouwde keuzes. Hieronder vindt u een korte samenvatting van de verschillende onderwerpen.

Rioolheffing

Informatie over de fiscaal-juridische regels bij de vormgeving van de rioolheffing en de consequenties van keuzes. Hier gaat het vooral om welke activiteiten de gemeente kan verhalen via de rioolheffing en welke heffingsmaatstaven (voor gebruikers en/of eigenaren) zij daarbij kan hanteren. 

Wetten en regels kostentoerekening

Informatie over het wettelijk kader van de kostentoerekening:

 • artikel 228a Gemeentewet;
 • het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
 • de richtlijnen, stellige uitspraken en aanbevelingen van de commissie BBV in de notitie Riolering;
 • de Financiële verordening.

Rioleringsbegroting: toerekenmethoden kostenposten in rioolheffing

Informatie over de bedrijfseconomische regels voor het berekenen van rioleringszorgkosten en de consequenties van keuzes. Hier gaat het om hóé de gemeente de kosten die zij maakt voor de gemeentelijke watertaken aan de rioolheffing kan toerekenen. Het toerekenen van kosten in de tijd staat hierbij centraal. Aan de orde komen onder meer:

 • directe en indirecte kosten;
 • investeringen voor uitbreiding en vervanging;
 • het verwerken van inflatie;
 • de keuze voor de lineaire methode of de contantewaardemethode;
 • het onderscheid tussen onderhoud en vervanging;
 • reserves en voorzieningen;
 • een eenvoudig praktijkvoorbeeld van de toerekening en dekking van kosten;
 • een dynamisch praktijkvoorbeeld van de toerekening en dekking van kosten.

Inschatten kosten: kostenkengetallen

Kostenkengetallen geven de gemiddelde kosten van de uitvoering van een gedefinieerde taak binnen de rioleringszorg. U kunt zo een inschatting maken van de kosten voor investeringen en toekomstige onderhoudstaken. U kunt ze al dan niet aangepast gebruiken in uw planning of voor het vergelijken van verschillende maatregelen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel