Principe van de methode

Met een frees reinigt u vastzittende obstakels die de hogedrukspuit niet of nauwelijks kan verwijderen, zoals wortels, indringend afdichtingsmateriaal en aangehechte afzettingen (zoals vet en spoelcement). U kunt meerdere freestypen gebruiken. Hier beschrijven we vier meestgebruikte freestypen:
 1. U trekt een snijkorf of kegel door het riool. De gemonteerde snijtanden snijden obstakels weg.
 2. U stuurt een snel roterend wiel, met kettingen, door het riool. Hiermee kunt u ook obstakels verwijderen.
 3. U gebruikt een freesrobot. Hierop kunt u allerlei gereedschappen plaatsen, zoals diverse freeskoppen. De freesrobot drijft zichzelf aan. Met de camera, die op de freesrobot is gemonteerd, kan een operator de robot bovengronds bedienen. Zo kan hij obstakels nauwkeurig verwijderen.
 4. U gebruikt een waterjet. Deze robot heeft een spuitlans, waaruit onder zeer hoge druk water komt. Met de camera, die op de waterjet is gemonteerd, kan een operator de waterjet bovengronds bedienen. Zo kan hij obstakels nauwkeurig verwijderen.
Verwijder tijdens en na het frezen de vuilresten alsnog met hogedrukreiniging.

Tips bij wortelingroei

 • Vanwege het risico op buisbeschadigingen kunt u beter geen kettingfrees gebruiken om wortels te verwijderen. De waterjet is hiervoor wel een veelbelovende techniek, deze heeft een groot toepassingsgebied en is daardoor flexibel inzetbaar.
 • Om de kans te verkleinen dat wortels na verwijdering opnieuw ingroeien, is het aan te raden de buis met een liner weer wortel- en waterdicht te maken.
 • Bewaar (oude) inspectiegegevens, dit levert waardevolle informatie op over locaties die gevoelig zijn voor wortelingroei.
 • Neem in het systeem ook beschermende constructies als te beheren objecten op, hiermee voorkomt u latere doorboringen.
(Meer informatie vindt u bij Onderzoek naar wortelingroei.)

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Het is zeer moeilijk om de benodigde werktijd nauwkeurig in te schatten. Die is namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren, zoals de hoeveelheid wortelsschermen, de dikte van de wortels, het soort wortels en het freestype. Het frezen met een ketting gaat sneller dan met de robotfrees, maar een ketting is minder nauwkeurig. Vaak wordt freeswerk op basis van werkelijk bestede tijd verrekend (ook wel regie genoemd).

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Sluit bij de rioolput vanwaaruit u freest waar nodig de rijbaan voldoende af.
 • Breng de rwzi-beheerder tijdig op de hoogte en overleg waar het reinigingsbedrijf zijn water mag 'aflaten'. Het 'aflaten' van water is: het water dat gescheiden is van het rioolzand uit de zuigwagen weer terugstorten in het riool. Het uitkomende rioolzand en dergelijke moet het reinigingsbedrijf storten bij een erkende verwerkingsinriching.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • Bij frezen type 1 en 2 een hogedrukreinigingswagen om de frees met een minimale waterdruk van 150 bar en een verbruik van 300 l water per minuut te besturen en aan te drijven. (Een freesrobot en waterjet hebben een eigen aandrijving.)
 • Een hogedrukreinigingswagen om het riool te reinigen en een vacuümwagen om de los gefreesde fragmenten op te zuigen. U kunt ook een combiwagen gebruiken.
 • Een freesinstallatie of -robot, of waterjet.
 • Reinigings- of spoelwater (geen leidingwater), bij voorkeur uit open water. Hiervoor is toestemming nodig van de waterbeheerder.

Toepassingsgebied

Typen 1 en 2 zijn toepasbaar in niet-toegankelijke riolen met een maximale diameter van 800 mm, bij:
 • wortelschermen;
 • verharde vuil- en vetophopingen;
 • aangekoekte specieresten (spoelcement) die lastig te verwijderen zijn.
Type 3 kunt u inzetten tot een maximale diameter van 800 mm.
Type 4 kunt u inzetten tot een maximale diameter van rond 1.000 mm en eivormig 700/1.050 mm.

Toepassingsbeperkingen (vooral voor type 1 en 2)

 • De frees slaat of snijdt instekende inlaten en vuil weg.
 • Vaak moet u kapotgeslagen inlaten naderhand repareren.
 • Repareer eerst een kapotte inlaat, voordat u met frezen begint.
 • U verwijdert obstakels in eivormige riolen slechts gedeeltelijk.
 • Met frezen verwijdert u wortels slechts tijdelijk. Zonder verdere maatregelen groeien wortels opnieuw en sneller aan.
 • Bij gresbuizen kunt u beter niet frezen, omdat dan schade aan de buis kan ontstaan. Voor type 3 en 4 is dit geen probleem.
 • Hoekverdraaiingen en radiale verplaatsingen kunnen de uitvoering beperken. Voor type 3 en 4 in mindere mate.
 • Minimale afmetingen van de put: 60 x 60 cm.

Levensduur en garantie

Met visuele inspectie kunt u de resultaten beoordelen.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Frezen 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel