Er zijn drie soorten rioolreiniging:

  • Preventief reinigen: om de afstroming van het rioolstelsel te garanderen, reinigt u in een bepaalde frequentie jaarlijks een deel van het stelsel.
  • Strategisch reinigen (selectief reinigen): alleen riolen, putten en andere objecten waar op basis van ervaring grotere vervuiling optreedt, reinigt u in een hogere frequentie.
  • Reactief reinigen: u reinigt naar aanleiding van klachten en storingen of op plaatsen waar verstoppingen en dergelijke optreden.

De EN-14654-1 stelt dat u naar de laatste stand der techniek een reinigingsplan moet opzetten. Daarin kunt u uw keuze onderbouwen.

Preventief reinigen

Preventief reinigen gebeurt meestal cyclisch. De frequentie varieert per gemeente van eenmaal per 6 jaar tot eenmaal per 10 jaar. U stemt de frequentie af op:

  • Kennis van de karakteristieken van het rioolstelsel. Hoe is het stelsel opgebouwd? Welke bijzondere objecten omvat het? Vaak is het totale rioolstelsel in delen (afstromingsgebieden) ingedeeld. Het aantal delen bepaalt dan de frequentie.
  • De ouderdom van de inspectiegegevens van een bepaald gedeelte van het rioolstelsel.

Strategisch (selectief) reinigen

U kunt strategisch of selectief reinigen als u voldoende kennis van het stelsel hebt. Deze vorm heet ook wel dynamisch of risicogestuurd reinigen. U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen:

  • Om de 'first flush' bij overstortingen te verminderen. Dan reinigt u vlak vóór een periode met hevige regen gedeelten van het rioolstelsel nabij overstorten.
  • Om bergingsriolen, verdiepte putten, zandvangers, pompkelders, riolen die snel vervuilen en zinkers stelselmatig en eventueel met een hogere frequentie te reinigen.
  • Als u het preventief reinigen wilt 'loslaten' en alleen die leidingen en objecten wilt reinigen die ook echt vervuild zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat bij preventieve reiniging veel leidingen en objecten ook schoongemaakt worden die niet of nauwelijks vervuild zijn. Bij deze selectieve reiniging zijn ervaringen uit het verleden en het gebruik van beheerinformatie essentieel. Wat was bijvoorbeeld het effect van eerdere reiniging?

Reactief reinigen

U reinigt reactief bij klachten, storingen of verstoppingen en dergelijke. Dit is een doelbewuste ad-hocreiniging om een probleem op te lossen. Leg deze reinigingen goed vast, zodat u inzicht krijgt in een eventueel storingspatroon waarop u uw beheer kunt aanpassen.

Specifieke reinigingsmethoden

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

ReinigenVrijvervalLeiding 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel