Principe van de methode  

In een niet-toegankelijk riool kunt u (periodiek) met een hogedrukreinigingswagen onder meer zand, slib en vuil verwijderen. Hiervoor gebruikt u een slang met spuitkop die met spoelwater onder hoge druk het vuil los woelt en naar een rioolput transporteert. Met een vacuümwagen verwijdert u het verzamelde vuil. Vervolgens biedt u het uitkomende rioolzand (met slib) en dergelijke voor verwerking aan bij een erkende verwerkingsinstallatie (zie ook Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)).

Voor beide werkzaamheden kunt u ook een combiwagen gebruiken. Meestal wordt dit gedaan voor de kleinere riolen. Welk materieel u gebruikt, is afhankelijk van de lokale situatie. Hogedrukreiniging is vaak een ondersteunende techniek bij andere beheermaatregelen. Toegankelijke riolen, rioolputten, rioolgemalen en bergingsbassins kunt u handmatig reinigen met een hogedrukspuitlans. Waar nodig kunt u desbetreffende rioleringsobjecten ingaan. Zorg voor voldoende beschermende kleding voor het personeel en denk aan de geldende veiligheidsvoorschriften (zie ook de 'NPR 3218 deel 3 Richtlijnen voor onderhoud' (Nederlands Normalisatie-instituut). (Zie ook 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering.)

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

Afhankelijk van de diameter, vervuilingsgraad en toegankelijkheid kunt u per dag ongeveer 400 tot 900 m vrijvervalriolering reinigen.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Sluit bij de rioolput de rijbaan voldoende af.
  • Informeer bewoners van panden met een rioolaansluiting tijdig over de reinigingswerkzaamheden. Om reinigings- en rioolwater in huis te voorkomen, moeten bewoners de toiletdeksel dichthouden en eventueel verzwaren met een emmer water. Verder moeten zij wastafels, aanrecht en schrobputjes afdekken. De gevolgen van een slechte ontspanning (ontluchting) van de binnenhuisriolering kunnen aanzienlijk zijn. Indien de binnenhuisriolering niet op orde is, of als er geen of onvoldoende ontspanningsleidingen aanwezig zijn, dan zal de door het reinigen veroorzaakte luchtbeweging in het riool wateroverlast veroorzaken bij de lozingstoestellen. De lucht kan dan immers niet ontsnappen via de ontspanningsleidingen, met als gevolg bijvoorbeeld een overstroomd toilet.
  • Breng de rwzi-beheerder tijdig op de hoogte en overleg waar het reinigingsbedrijf zijn water mag 'aflaten'. Het 'aflaten' van water is: het water dat gescheiden is van het rioolzand uit de zuigwagen weer terugstorten in het riool. Het uitkomende rioolzand en dergelijke moet het reinigingsbedrijf storten.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

  • Een hogedrukreinigingswagen om het riool te reinigen en een vacuümwagen om het zand en de grovere fracties van het rioolslib op te zuigen. Een combiwagen kan ook. Stem de capaciteit van het materieel af op de grootte van het rioleringsobject en de vervuilingsgraad.
  • Reinigings- of spoelwater (geen leidingwater), bij voorkeur uit open water. Hiervoor is toestemming nodig van de waterbeheerder.
  • Materieel en materiaal om veilig in rioleringsvoorzieningen te werken en voor verkeersmaatregelen, inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).

Toepassingsgebied

In de meeste rioleringsvoorzieningen is hogedrukreiniging mogelijk. Afhankelijk van de apparatuur is de maximale lengte van de riolering die u aaneengesloten kunt reinigen vanuit één rioolput ongeveer 100 m. Enkele speciale reinigingsunits kunnen langere lengtes aaneengesloten aan. De maximale diepte waaruit u vuil met de vacuümwagen kunt opzuigen, is circa 7,5 m. Laat bij een diepere put vooraf een pomp neer.

Toepassingsbeperkingen

  • Wees voorzichtig bij de reiniging van riolen en aanverwante objecten. Vooral bij beschadigd metselwerk, cementgebonden voegvulling en coatings die kunnen loslaten, kan een aangepaste straalrichting en/of lagere druk nodig zijn.
  • Bij asbestcementriolen kan de uittredende luchtkolom asbestdeeltjes bevatten en kunnen los gespoten schilfers het spoelwater verontreinigen.
  • Reiniging kan bij zwaar aangetaste riolen tot problemen leiden doordat de aangetaste buiswand door de hogedruk verder kan beschadigen.
  • Door langdurige reiniging kunnen gaten in het materiaal (buiswand) van de buis ontstaan. Ook kan zand uit de omliggende grond wegspoelen met instortingsgevaar als gevolg.

Levensduur en garantie

Met visuele inspectie kunt u de resultaten beoordelen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel