In dit onderdeel vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Geohydrologie: De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging en de opbouw van diepere grondlagen. Kennis hierover en andere (geo)hydrologische basiskennis komen in dit onderdeel aan de orde.
  • Bodemopbouw: De bodemopbouw bepaalt voor een groot deel de maatregelen die nodig zijn om terreinen bouwrijp te maken en bestaande gebieden klimaatrobuust in te richten. In dit onderdeel vindt u informatie over de bodem in Nederland en regionale verschillen daarin. Ook is er aandacht voor het fenomeen ‘slappe bodem’ en hoe u daarmee kunt omgaan.
  • Grondwater, neerslag en verdamping: De grondwateraanvulling (de netto neerslag verminderd met de afvoer voor het oppervlaktewater) in Nederland varieert sterk, onder invloed van bodem, landgebruik, neerslag en verdamping. In Nederland is er gemiddeld sprake van een neerslagoverschot, maar zijn er ook perioden met een neerslagtekort. In dit onderdeel vindt u informatie over de balans tussen grondwateraanvulling en grondwateronttrekking.
  • Stedelijk grondwatersysteem: In dit onderdeel leest u hoe het stedelijk grondwatersysteem functioneert, en welke factoren het functioneren van dit systeem beïnvloeden. Zo heeft het inrichten en beheren van bebouwd gebied invloed op het grondwatersysteem. Hierbij hebt u te maken met eisen wat betreft drooglegging en ontwatering om het risico op grondwateroverlast en grondwatertekorten (verdroging) te beperken. Om te kunnen beoordelen of sprake is van (een risico op) grondwateronderlast of -overlast, hebt u inzicht nodig in het grondwaterstandverloop. Hiervoor kunt u kaartmateriaal (grondwatertrappen) en praktijkmetingen gebruiken.
  • Overlast of schade door te hoge/lage grondwaterstanden: Met peilbeheer, de aanvoer van water en indien nodig ontwaterings- en afwateringsmiddelen houdt u de grondwaterstand zo goed mogelijk op peil. Een langdurig neerslagoverschot kan tot grondwateroverlast leiden, een langdurig neerslagtekort juist tot neerslagonderlast. Op deze pagina leest u wat de mogelijke effecten hiervan zijn en hoe u de kans op overlast kunt beperken.
  • Vochtoverlast in woningen: Vochtproblemen in woningen kunnen veroorzaakt worden door een hoge grondwaterstand, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, bijvoorbeeld onvoldoende ventilatie, een lekke rioolbuis, regenpijp of waterleiding. In dit onderdeel vindt u informatie over de rol die een vochtige kruipruimte kan spelen bij vocht in de woning, over lekkageproblemen in kelders en over hoe een onderzoek naar vochtoverlast in een woning eruitziet.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel