De volgende onderwerpen komen hier aan de orde:

  • Grondwatersysteem: Bij de verwerking van hemelwater in de bodem hebt u te maken met de stijghoogte van het grondwater en de doorlatendheid van de bodem. Deze pagina gaat in op de verschillende kenmerken.
  • Geohydrologie: De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging en opbouw van diepere grondlagen. Deze pagina bevat (geo)hydrologische basiskennis.
  • Bodemgesteldheid: De bodemgesteldheid en de geologische opbouw bepalen voor een groot deel de maatregelen die nodig zijn om terreinen bouwrijp te maken en bestaande gebieden klimaatrobuust in te richten. Op deze pagina vindt u informatie over de bodemgesteldheid in Nederland en regionale verschillen daarin. Ook is er aandacht voor het fenomeen 'slappe bodem' en hoe u daarmee kunt omgaan.
  • Grondwateraanvulling en -onttrekking: De grondwateraanvulling in Nederland varieert ruimtelijk sterk, onder invloed van bodem en landgebruik. Daarnaast is de voorraad afhankelijk van het neerslagoverschot. Hoewel gemiddeld sprake is van een grondwateroverschot, zijn er ook perioden met een neerslagtekort. Deze pagina gaat in op de balans tussen grondwateraanvulling en -onttrekking.
  • Ont- en afwatering: Bij de inrichting of het beheer van bebouwd gebied hebt u te maken met eisen aan de drooglegging en de ontwatering om het risico op grondwateroverlast te beheersen. Deze pagina geeft een toelichting op de verschillende termen en de manier waarop gangbare parameters worden bepaald.
  • Grondwaterstand: Om te kunnen beoordelen of sprake is van (een risico op) grondwateronder- of overlast, hebt u inzicht nodig in het grondwaterstandverloop. Hiervoor kunt u kaartmateriaal (grondwatertrappen) en praktijkmetingen gebruiken.
  • Omgaan met grondwateronderlast en -overlast: Met peilbeheer, de aanvoer van water en indien nodig via ont- en afwateringsmiddelen houdt u de grondwaterstand zo goed mogelijk op peil. Een langdurig neerslagoverschot of -tekort kan tot grondwateroverlast of -onderlast leiden. Deze pagina gaat in op de mogelijke effecten en hoe u de kans op overlast kunt beperken.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel