De zorg voor een goed functionerende waterhuishouding gaat voor een groot deel over het balanceren met water tussen de bebouwde omgeving en het landelijke gebied en het balanceren tussen het watersysteem en de waterketen. Door in te grijpen op de balans tussen neerslag, bodemvocht, verdamping en grondwaterstroming kan een tekort of overschot ontstaan. Zo kan bijvoorbeeld de grond verdrogen, waardoor het maaiveld verzakt. Of de grond wordt juist te nat, waardoor bomen kunnen afsterven of grondwateroverlast ontstaat.

In dit onderdeel van de kennisbank vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

  • Watersysteem en waterketen: De riolering is onderdeel van het watersysteem en de waterketen. Deze pagina beschrijft de verschillende onderdelen en de samenhang ertussen. Daarbij ligt de nadruk ligt op stedelijk wateraspecten in en om de bebouwde omgeving.
  • Hydrologische cyclus: De neerslag die valt in de bebouwde omgeving, wordt lokaal verwerkt in de openbare ruimte en de bodem of getransporteerd naar geschikte opvanglocaties. Deze pagina gaat in op de hydrologische cyclus in landelijk en bebouwd gebied.
  • Basiskennis grondwater: De grondwaterstand en de snelheid waarmee het grondwater door de bodem stroomt, zijn afhankelijk van de ligging en opbouw van diepere grondlagen, de bodemgesteldheid en de situering van ont- en afwateringsmiddelen. Op deze pagina's vindt u naast (geo)hydrologische basiskennis informatie over het effect van grondwateraanvulling en -onttrekkingen. Ook komen hier globale maatregelen aan bod om de kans op grondwateroverlast of -onderlast te beperken.
  • Basiskennis hemel- en oppervlaktewater: De neerslag die op bebouwd gebied valt, voert op een andere manier af dan de neerslag die op landelijk gebied valt. De waterhuishouding van bebouwde gebieden wordt daarom vaak nog als een apart probleemgebied beschouwd. Deze pagina's gaan in op de hydrologische cyclus in bebouwd gebied. U vindt ook meer informatie in het webinar 'Waar blijft het water tijdens en na klimaatbuien?'.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel