Deze pagina geeft enkele voorbeelden van setjes van maatstaven en meetmethoden die passen bij het karakter van het GRP. Nogmaals, de oplossingsvrijheid van de beheerder is maximaal als u effectgerichte maatstaven gebruikt en minimaal bij inspanningsgerichte maatstaven.
Deze voorbeelden dienen slechts ter inspiratie. Het ontwikkelen van passende effect- en prestatiegerichte maatstaven voor uw gemeente vergt uiteraard het nodige denkwerk waarbij u eigen keuzes moet maken.
 

Tabel A Sets MaMe gebaseerd op effecten in een meer visiegericht GRP
Zorgplicht Maatstaf Meetmethode
Afvalwater Geen negatief effect emissie hemelwaterriolering op waterkwaliteit Ecoscan
< X meldingen bij contact van burgers met afvalwater Mldingenssysteem
Grondwater < X meldingen grondwateroverlast per jaar Interview/enquête bewoners
Hemelwater < X EUR gemiddelde schade door hemelwateroverlast per jaar Bijhouden claims bij gemeente en bij verzekeraars over 10 jaar

 

Tabel B Sets MaMe gebaseerd op systeemprestaties in een meer strategisch gericht GRP
Zorgplicht Maatstaf Meetmethode
Afvalwater Maximaal 1% foutaansluitingen Controle op foutaansluitingen
Grondwater Drains mogen maximaal 10 cm opstuwing geven Hydraulisch meten functioneren drains
GHG in cunet > 70 cm onder maaiveld Grondwaterstandmetingen in cunet
Hemelwater Bij kolken plasvorming < m2 Waarnemingen buitendienst

 

Tabel C Sets MaMe gebaseerd op inspanningen in een meer operationeel gericht GRP
Zorgplicht Maatstaf Meetmethode
Afvalwater Meer dan 99% percelen aangesloten op riolering Registratie aansluitingen
Grondwater Aanleg X m drain/jaar Rapportage gerealiseerde lengte
Tweejaarlijks doorspuiten drains Registratie doorspuiten
Hemelwater Kolken jaarlijks reinigen Rapportage reiniging

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel