Principe van de methode

In een toegankelijk riool brengt u een geheel nieuwe binnenwand aan. Deze wand bestaat uit voorgevormde schaaldelen die u tegen de huidige wand aanbrengt. De schaaldelen monteert u in het werk en verbindt u onderling met bevestigingsmiddelen. De naden kunt u met een chemisch (afvalwater)bestendige kit dichten. Voor een naadloze leiding kunt u de naden lamineren. Vul de ruimte tussen het oude riool en de ingebrachte schalen laagsgewijs met een krimpvrije injectiemortel van hoogwaardige kwaliteit. Zorg voor diverse injectiepunten in het riool met een onderlinge afstand van ongeveer 5 tot 15 m. Houd rekening met mogelijke maatverschillen en meet de diameter van het riool vooraf op verschillende locaties. Afhankelijk van de constructieve reststerkte van het oorspronkelijke riool neemt de nieuwe constructie een deel van de belastingen op. Bij opname van het grootste deel kan het nodig zijn wapening in de tussenruimte aan te brengen.

Met deze methode realiseert u een nieuwe, naadloze, chemisch resistente leiding, al dan niet met een coating. Dicht vooraf grote lekkages. Instromend grondwater veroorzaakt problemen bij de vulling met de injectiemortel, u moet er dus voor zorgen dat er geen grondwater meer het riool instroomt. Zorg ervoor dat u na het aanbrengen van de schaaldelen de huisaansluitleidingen openboort of -freest. U kunt ze ook van buitenaf opnieuw aansluiten. Reinig vooraf het riool en verwijder doorstekende inlaten, wortelschermen en andere obstakels.

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De methode is bewerkelijk (arbeidsintensief). Verder hangt de benodigde tijd af van enorm veel factoren, waardoor moeilijk een indicatie is te geven.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

 • Door de reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi. Breng de rwzi-beheerder hiervan op de hoogte.
 • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
 • Verwijder de dekplaat van de rioolput, zodat een opening van ongeveer 1,5 x 1,5 m ontstaat. Hierdoor kunt u de schaaldelen in het riool brengen. Soms moet u de put (deels) slopen om de schaaldelen te kunnen inbrengen.
 • Stel het riool tijdelijk buiten gebruik.
 • Houd eventuele huis- en kolkaansluitingen of andere rioolaansluitingen tijdelijk met noodvoorzieningen in bedrijf.
 • Neem de veiligheidseisen voor werken in het riool in acht (zie 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).

Te gebruiken materieel en/of materiaal

 • De schaaldelen zijn vaak van GVK (glasvezel versterkt kunststof, chemisch resistent). Er zijn ook delen van pvc (polyvinylchloride) of PE (polyetheen). De keuze is afhankelijk van de benodigde resistentie voor de samenstelling van het rioolwater.
 • De schaaldelen zijn in alle gangbare rioolvormen lever- of construeerbaar.
 • De injectiemortel is een hoogwaardige, krimpvrije gietmortel.
 • De eventuele coating moet tegen chemische invloeden bestand zijn.
 • Voor wapening kunt u een standaard voorgevormd wapeningsnet gebruiken.

Toepassingsgebied

De methode kunt u toepassen in toegankelijke riolen met een aanzienlijk aangetaste betonwand. Ronde buizen moeten een diameter hebben van minimaal 1.000 mm en eivormige buizen een afmeting van 700/1.050 mm. Ook riolen waarbij scheuren en/of beschadigingen de constructieve sterkte hebben aangetast, komen in aanmerking voor deze renovatietechniek.

Toepassingsbeperkingen

 • Deze methode kunt u niet toepassen in niet-toegankelijke riolen.
 • Deze methode kunt u niet toepassen op plekken waar u de inwendige diameter van het riool niet mag verkleinen.
 • De methode is bewerkelijk (arbeidsintensief).

Levensduur en garantie

Vul het behandelde riool met water en controleer de waterstand in de rioolputten. Daarna kunt u de renovatie op waterdichtheid controleren. Met visuele inspectie kunt u het eindresultaat beoordelen. De levensduurverwachting van de renovatie is hoog.

Principeschets

Figuur A Principeschets van het plaatsen van schaaldelenVergroot afbeelding

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Schaaldelen
SchaaldelenAanbrengen 
 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel