Tabel A geeft een overzicht van de belangrijkste oorzaken van grondwateroverlast en grondwatertekort (grondwateronderlast). Meestal is sprake van verschillende oorzaken naast elkaar. Met het oog op de diverse verantwoordelijkheden achter de oorzaken maakt de tabel onderscheid in natuurlijke, bouw- en woontechnische en waterhuishoudkundige factoren.
 

  Grondwaterproblemen
Overlast Tekort/onderlast
Natuurlijke oorzaak
 
 • Extreme neerslag
 • Kwel
 • Verstoringen in bodem
 • Perioden van droogte
 • Bodemgesteldheid: een slechte doorlatendheid belemmert bodeminfiltratie
Menselijke oorzaak
  Bouw- en woontechnisch
 • Bouwgebreken/achterstallig onderhoud. Denk concreet aan een niet-waterdichte kelder of vloer
 • Geen of ongeschikte beplanting
 • Bouwgebreken aan de fundering
 • Verhardingen (zoals bestrating) die bodeminfiltratie belemmeren
 • Beplanting: struiken en bomen die veel grondwater gebruiken
  Waterhuishoudkundig
 • Vervangen lekke (drainerende) riolering
 • Stoppen/beëindigen grondwateronttrekkingen
 • Infiltreren (hemel)water in de bodem
 • Slecht bouwrijp maken gronden (bij nieuwbouw)
 • Geen of slecht functionerende drainage
 • Peilverhoging oppervlaktewater
 • Doorprikken/-steken van waterafsluitende lagen
Structureel te lage grondwaterstand door:
 • Lekke riolering
 • Grondwateronttrekkingen door (water)bedrijven
 • erlaging oppervlaktewaterpeil

Tabel A Overzicht oorzaken grondwateroverlast en -onderlast

 

Meer informatie en voorbeelden

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel