Gezondheid en duurzaamheid

Laatst geac­tu­aliseerd 21 april 2022

We ondersteunen de maatregelkeuze. Stichting RIONED onderzoekt de met (afval)water of met beheeractiviteiten verbonden gezondheidsrisico’s. Voor behoud van de biodiversiteit werken gemeenten en waterschappen samen aan een goed ecologisch potentieel van oppervlaktewateren.

Circulair stedelijk waterbeheer

Stichting RIONED coördineert de kennisontwikkeling om de abstracte beleidsdoelen voor een circulaire economie concreet te maken voor stedelijk waterbeheer. Samen met een groep gemeenten en deskundigen starten we een project voor ontwikkeling van toetsingscriteria en voor toepassing in de praktijk van gemeenten.

Lees meer over het project circulair stedelijk waterbeheer.

Veilig saneren riolering met asbesthoudende voegenkit

Riolering die tussen 1945 en 1993 is aangelegd, kan asbesthoudende voegenkit bevatten. Uit de analyses van 138 asbestinventarisatierapporten blijkt dat de concentraties asbest in voegenkit relatief laag zijn. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 15 April 2022 haar goedkeuring verleend aan de door Stichting RIONED opgestelde landelijke regeling met een verlicht regime voor veilig werken met asbesthoudende voegenkit in riolering.

Naar alle beschikbare informatie over asbesthoudende voegenkit in de kennisbank. Hier vindt u ook het stappenplan, het stroomschema en de verplichte werkinstructie.

Meer informatie over leidingen van asbestcement (AC) en het AC-werkplan.

Gezondheidsrisico’s van water op straat

Bij hevige regen kan hemelwater op straat blijven staan. Hemelwater is verontreinigd met straatvuil zoals hondenpoep en bandenslijpsel. Door hoogteverschillen kan op sommige plaatsen ook rioolwater vermengd met huishoudelijk afvalwater op straat komen te staan. De concentratie aan ziekteverwekkers kan bij contact met dit afvalwater ziektes bij mens en dier veroorzaken.  Meer informatie vindt u in de publicatie Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid

Handreiking beoordeling waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en Stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld. De handreiking helpt gemeenten, waterschappen, GGD's en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt, via adviezen en bespreekpunten, evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier. 

Antibioticaresistentie

Antibiotica zijn medicijnen om ziekteverwekkende bacteriën te bestrijden. Sommige bacteriënsoorten zijn door veelvuldig antibioticagebruik resistent geworden tegen een of meerdere soorten antibiotica. Het medicijn tegen die bacterie werkt dan niet meer. Het vermogen van antibioticaresistentie kan van de ene bacterie op de andere worden overgedragen via levend of afgestorven erfelijk materiaal van de bacterie. Foutaansluitingen van afvalwaterlozingen op hemelwaterriolen kunnen antibioticaresistentie in de woonomgeving verder verspreiden. Meer informatie vindt u in Rol van afvalwater bij verspreiding van antibioticaresistentie. In welke mate foutaansluitingen bijdragen aan dit probleem wordt onderzocht.

Goed ecologisch potentieel van oppervlaktewater

De waterkwaliteit is sinds de jaren zeventig flink verbeterd. Desondanks voldoet de waterkwaliteit op een aantal plekken nog niet aan de gestelde eisen bijvoorbeeld door nieuwe bedreigingen zoals klimaatverandering en de opkomst van nieuwe stoffen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in de Stroomgebiedsbeheerplannen doelen vastgesteld voor KRW-wateren. Kennis over de oorzaken voor de ecologische toestand van de wateren is hiervoor cruciaal. Zo kunt u reële doelen en de meest effectieve maatregelen kiezen. Uitgebreide informatie over de zogenaamde sleutelfactoren voor het bereiken van een goed ecologisch potentieel van oppervlaktewateren vindt u in de publicatie Ecologische sleutelfactoren.