Gezondheid en duurzaamheid

Laatst geac­tu­aliseerd 14 juli 2020

We ondersteunen de maatregelkeuze. Stichting RIONED onderzoekt de met (afval)water of met beheeractiviteiten verbonden gezondheidsrisico’s. Voor behoud van de biodiversiteit werken gemeenten en waterschappen samen aan een goed ecologisch potentieel van oppervlaktewateren.

Asbesthoudende voegenkit

Tussen 1945 en uiterlijk 1994 is voor verbinding van rioolbuizen, huis- en kolkaansluitingleidingen en in putten en kolken voegenkit gebruikt die asbest kan bevatten. Als u aan oude riolering wil gaan werken waarvan u vermoedt dat deze asbest bevat, moet u een officiële asbestinventarisatie laten uitvoeren. Als inderdaad asbest wordt aangetroffen, moet u de eventuele sanering nu nog vaak uitvoeren volgens de restricties van de hoogste risicoklasse. Door het huidige gebrek aan meetgegevens van de blootstelling aan asbestdeeltjes in de lucht moeten de rioolwerkers uit voorzorg voor de maximale bescherming zorgen. Hierdoor duurt uw project langer, ervaren omwonenden extra overlast en worden kosten beduidend hoger. 

Uit een eerste analyse van verzamelde asbestinventarisatierapporten blijkt dat de concentraties asbest in voegenkit relatief laag zijn. Stichting RIONED werkt aan een landelijke regeling voor veilig werken met asbesthoudende voegenkit in riolering. Om die aanvraag goed te onderbouwen, vragen wij u om uw asbestinventarisaties naar ons te sturen en contact met ons op te nemen als u plannen hebt voor een meetstudie.

Lees meer over de aanvraag voor de landelijke regeling voor een lagere risicoklasse en hoe u hieraan kunt bijdragen.

De verwachting is dat na goedkeuring van de regeling door de landelijke overheid de meeste werkzaamheden in de laagste risicoklasse kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd dient u de volgende stappen te volgen:

Naar alle beschikbare informatie over asbesthoudende voegenkit.

Gezondheidsrisico’s van water op straat

Bij hevige regen kan hemelwater op straat blijven staan. Hemelwater is verontreinigd met straatvuil zoals hondenpoep en bandenslijpsel. Door hoogteverschillen kan op sommige plaatsen ook rioolwater vermengd met huishoudelijk afvalwater op straat komen te staan. De concentratie aan ziekteverwekkers kan bij contact met dit afvalwater ziektes bij mens en dier veroorzaken.  Meer informatie vindt u in de publicatie Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid

Handreiking beoordeling waterevenementen

Er worden steeds vaker evenementen georganiseerd in en op wateren die niet zijn aangewezen als zwemwater. Deze wateren hoeven niet te voldoen aan de kwaliteitseisen voor zwemwater en bijbehorende controles. STOWA en Stichting RIONED hebben met name voor deze situaties een landelijk toepasbare handreiking opgesteld. De handreiking helpt gemeenten, waterschappen, GGD's en andere verantwoordelijken om initiatiefnemers en organisatoren van evenementen in, op, rondom of met water of modder te ondersteunen bij hun keuzes. De handreiking beoogt, via adviezen en bespreekpunten, evenementen mogelijk te maken op een zo verantwoord mogelijke manier. 

Antibioticaresistentie

Antibiotica zijn medicijnen om ziekteverwekkende bacteriën te bestrijden. Sommige bacteriënsoorten zijn door veelvuldig antibioticagebruik resistent geworden tegen een of meerdere soorten antibiotica. Het medicijn tegen die bacterie werkt dan niet meer. Het vermogen van antibioticaresistentie kan van de ene bacterie op de andere worden overgedragen via levend of afgestorven erfelijk materiaal van de bacterie. Foutaansluitingen van afvalwaterlozingen op hemelwaterriolen kunnen antibioticaresistentie in de woonomgeving verder verspreiden. Meer informatie vindt u in Rol van afvalwater bij verspreiding van antibioticaresistentie. In welke mate foutaansluitingen bijdragen aan dit probleem wordt onderzocht.

Goed ecologisch potentieel van oppervlaktewater

De waterkwaliteit is sinds de jaren zeventig flink verbeterd. Desondanks voldoet de waterkwaliteit op een aantal plekken nog niet aan de gestelde eisen bijvoorbeeld door nieuwe bedreigingen zoals klimaatverandering en de opkomst van nieuwe stoffen. Vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn in de Stroomgebiedsbeheerplannen doelen vastgesteld voor KRW-wateren. Kennis over de oorzaken voor de ecologische toestand van de wateren is hiervoor cruciaal. Zo kunt u reële doelen en de meest effectieve maatregelen kiezen. Uitgebreide informatie over de zogenaamde sleutelfactoren voor het bereiken van een goed ecologisch potentieel van oppervlaktewateren vindt u in de publicatie Ecologische sleutelfactoren.