Nieuws

Kennisprogramma Urban Drainage weer 5 jaar verlengd

Publicatiedatum 29 juni 2021

Sinds de start in 2010 heeft het kennisprogramma Urban Drainage het stedelijk waterbeheer en het vakgebied riolering in het bijzonder veel gebracht. Daarom hebben de partners (Stichting RIONED, STOWA en enkele gemeenten, waterschappen en bedrijven) besloten het programma opnieuw met vijf jaar te verlengen. Wat zijn de resultaten tot nu toe en wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren?

Het kennisprogramma Urban Drainage aan de TU Delft wil zoveel mogelijk studenten aantrekken voor het vakgebied riolering en via wetenschappelijk onderzoek door die studenten en promovendi nieuwe en praktisch toepasbare vakkennis ontwikkelen. Jeroen Langeveld is als directeur van het kennisprogramma en als associate professor urban drainage aan de TU Delft verantwoordelijk voor het programma. In dit artikel blikt hij terug op geboekte successen en gaat hij in op de ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren.

Tastbare resultaten

Het kennisprogramma Urban Drainage heeft de afgelopen tien jaar een krachtige kennisimpuls opgeleverd:

 • negen promovendi hebben hun proefschrift succesvol verdedigd, waarvan één cum laude;
 • zes promovendi zijn nog bezig met hun onderzoek;
 • twaalf studenten zijn in het vakgebied riolering afgestudeerd;
 • acht studenten zijn nu bezig met hun afstudeerwerk;
 • er zijn 75 wetenschappelijke artikelen en 80 conference papers gepubliceerd;
 • er is acht keer een symposium georganiseerd om de opgedane kennis te delen;
 • samen met Stichting RIONED, STOWA en Stichting voor de Technische Wetenschappen (STW) is het technologisch innovatieprogramma voor sterkte- en conditiemeting van afvalwaterleidingen (TISCA) gelanceerd.
 • het kennisprogramma heeft geleid tot het STW-project ‘Domestic slurry transport’ en deelname aan het EU-project QUICS: kwantificeren van onzekerheden in integrale modellering.

Bekijk het overzicht van de onderzoeksthema’s en onderzoeken binnen het kennisprogramma Urban Drainage.

Meerwaarde voor de sector

De onderwerpen die de onderzoekers in het kennisprogramma oppakken, zijn altijd een combinatie van een vraagstuk uit de praktijk en een wetenschappelijke onderzoeksvraag. Vaak leidt dit al tijdens het onderzoek tot meetbare resultaten, bijvoorbeeld:

Ontwikkelingen 2020-2025

Het vakgebied riolering heeft te maken met drie grote ontwikkelingen (zie figuur A):

 • Assetmanagement. Assetmanagement betekent in essentie dat u als beheerder steeds de cirkel ‘plan-do-check-act’ doorloopt, waarbij u kosten, risico’s en prestaties in balans houdt. Om dat goed te kunnen doen, hebt u inzicht nodig in de onderliggende faalmechanismen en de optredende risico’s en moet u de conditie van uw assets (rioolstelsels, voorzieningen en objecten) op basis van inspecties en modellen kunnen bepalen en voorspellen. Daarbij moet u financieel en technisch-inhoudelijk afstemmen met de beheerders van andere ondergrondse infra.
 • Stedelijk watermanagement. Klimaatadaptatie vergt forse maatregelen om te zorgen dat de waterhuishouding op orde komt voor te verwachten wateroverschotten en -tekorten in de nabije toekomst. Hiervoor is een integrale aanpak nodig van beheerders in de openbare ruimte: ruimtelijke ordening, wegbeheer, groenbeheer en waterbeheer (oppervlakte-, grond-, afval- en hemelwater). Daarbij moeten ook nieuwe technische oplossingen worden verkend en getest.
 • Afvalwatermanagement. De grootschalige introductie van nageschakelde technieken op de rwzi en circulariteit zal invloed hebben op de afstemming tussen riolering en zuivering. Afhankelijk van de vraag of circulair ook het hergebruik van het (in de toekomst veel schonere) rwzi-effluent omvat, zal de omgang met rioolvreemd water en afstromend hemelwater om andere keuzes vragen.
Figuur A Ontwikkelrichtingen urban drainageVergroot afbeelding

De aanpassingen die nodig zijn om als sector doelmatig (assetmanagement), circulair (afvalwatermanagement) en klimaatadaptief (stedelijk watermanagement) te werken, kennen elk hun eigen dynamiek en veroorzaken op zichzelf weer nieuwe faalmechanismen. Gericht onderzoek helpt u om deze tijdig te onderkennen en bij te sturen. De komende tijd zal het kennisprogramma Urban Drainage daarom op basis van deze drie ontwikkelingen wetenschappelijke onderzoeksprojecten invullen en opstarten om de benodigde nieuwe kennis te vergaren.

Participatie in kennisprogramma Urban Drainage

Het kennisprogramma staat of valt met de goede samenwerking met de sector. Hoe meer partners actief deelnemen, hoe groter de meerwaarde van het programma voor het rioleringsbeheer is. Hebt u interesse, neem dan contact op met Ton Beenen (Stichting RIONED) of Jeroen Langeveld (TU Delft).

Meer lezen?

Lees meer over het kennisprogramma Urban Drainage.

Alle nieuwsberichten