Technologisch Innovatieprogramma voor Sterkte- en Conditiemeting van Afvalwaterleidingen (TISCA)

Laatst geac­tu­aliseerd 14 december 2023

TISCA is een vijfjarig onderzoeksprogramma met vijf hieronder beschreven promotie onderzoeken uitgevoerd aan de Technische Universiteiten in Eindhoven, Twente en Delft. De betrokken promovendi, onderzoekers, begeleiders en hoogleraren komen regelmatig bij elkaar voor kennisuitwisseling, synergie en voor verdere aanscherping van de projecten.

1    SEWERSENSE: Raamwerk voor beoordeling van rioolconditiemetingen

In dit project onderzoekt de Technische Universiteit Delft in samenwerking met Rijksuniversiteit Leiden de mogelijkheden voor automatische beeldherkenning van schades in riolen via machine learning. Door training op tienduizenden geclassificeerde inspectiebeelden leert een neuraal netwerk de verbanden tussen beeldpatronen en toestandsclassificatie. Een voorafgaande beleidsanalyse bepaalt de belangrijkste faalketens.  Meer informatie.

2 CASPFEM: Scheurontwikkeling in betonnen riolen 

Dit project aan de technische Universiteit Eindhoven maakt een eindige elementen model voor scheurontwikkeling in beton. Het model omvat zowel de scheurvorming en deformatie van het riool  als de omliggende grond en de interactie daartussen. In een proefopstelling worden riolen in een centrifuge tot bezwijken belast voor toetsing van het model. De verwachting is dat het onderzoek leidt tot verbetering van de ontwerpregels voor de constructieve sterkte en restlevensduur van betonnen riolen. Meer informatie

CASPFEM loopt samen met een project uit het Open technologieprogramma van NWO: NESCOP: Numeriek-experimentele studie naar chemisch-mechanische aantasting van betonnen riolen
In dit project zal een geavanceerd numeriek model worden ontwikkeld voor de gekoppelde chemisch-mechanische respons van betonnen riolen op chemische aantasting. Het model wordt geverifieerd en gekalibreerd door grootschalige belastingstests en door de chemisch-mechanische achteruitgang van oude rioolbuizen te meten, rekening houdend met de effecten van verschillende omgevingscondities. Dit resulteert in richtlijnen voor de toestandsbeoordeling en voor een op prestaties gebaseerde ontwerpbenadering.

3 Geo-elektrische detectie, lokalisatie en kwantificatie van lekken in riolering en persleidingen

De Technische Universiteit Delft onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van lekdetectie met geo-elektrische meetmethoden en naar referentiemethoden zoals afpersen en tracerproeven. Doel is zowel de locatie van het lek als het lekdebiet eenduidig vast te stellen. Drie geo-elektrische meetmethoden worden onderzocht en vergeleken. Deze zijn achtereenvolgens gebaseerd op elektrische weerstandsverschillen tussen een vochtige versus een droge bodem, gebaseerd op lekkage van elektriciteit vanuit het riool naar de omgeving en gebaseerd op verschillen in eigenpotentiaal. Het projectteam beproeft diverse meetopstellingen op hun toepasbaarheid en nauwkeurigheid en vergelijkt deze met referentiemethoden. Meer over promotieonderzoek naar detectie van lekkende riolen.

4 TISCALI: Lekdetectie via meting van verschillen in warmtecapaciteit 

Universiteit Twente onderzoekt een methodiek voor opsporing van lekkages via het principe van verschil in warmtecapaciteit. Holtes in de bodem reageren sneller op temperatuurverschillen dan de omliggende massa. Via infraroodsensoren kunnen deze verschillen de aanwezigheid van holtes in de bodem, en daarmee potentiele sinkholes opsporen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar meetmethoden om de toestand van betonnen riolering in situ te bepalen. De focus in dit project ligt op kleine riolen tot 400 mm. Meer informatie.

5  FOULC: Multi-sensor drone voor conditiemeting in riolen 

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft hebben meerdere sensoren samengebracht op een met turbines aangedreven amfibische drone die zelfstandig door de riolen kan voortbewegen. De amfibische drone meet zeer nauwkeurig de geometrie, vuilafzettingen boven en onder het wateroppervlak, vervormingen, aantasting, biofilm en temperatuur voor controle van aansluitingen.